Reklamowanie wyrobów medycznych. Od początku 2023 r. Zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące Reklamowanie wyrobów medycznych. Jest to efekt wprowadzonej W życie 7 kwietnia 2022 r. Nowej ustawy o wyrobach medycznych. Kwestie dotyczące reklamy wyrobów medycznych weszły z 9-miesięcznym opóźnieniem i zaczęły obowiązywać od Nowego Roku. Jakie zmiany przynoszą nowe przepisy dla praktykujących lekarzy? Czy zmieni się możliwość i zakres reklamowania gabinetów medycznych?  

Pacjent oskarżył lekarza, że podczas leczenia nie korzystał z możliwości jakie dają zdjęcia pantomograficzne i w wyniku tego terapia nie była skuteczna, doprowadzając do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Jednak zważywszy na szkodliwość promieniowania jonizującego, aby wysłać pacjenta na takie badanie lekarz musi mieć pewność, że korzyści uzyskane z badania przewyższają szkody wyrządzone przez promieniowanie.   

Pozostawienie fragmentów złamanych narzędzi w leczonym zębie – jak dobrze wiedzą lekarze stomatolodzy – nie jest rzadkością. Co do zasady, pozostawienie narzędzia w kanale stanowi typowe powikłanie medyczne, za które lekarz nie ponosi odpowiedzialności, aczkolwiek jeśli uda się pacjentowi wykazać prawdopodobny związek przyczynowo-skutkowy między jego szkodą, a winą lekarza – odpowiedzialność taka jest możliwa. W poniższej analizie przypadku przedstawimy sytuację, w której pozostawienie narzędzia w kanale niesie za sobą negatywne konsekwencje dla lekarza.

Podwyżki płac w sektorze medycznym budzą emocje zarówno po stronie personelu, jak i pracodawców. Pięć lat temu wprowadzono w życie pomysł rządowy, aby odgórnie regulować płace w ochronie zdrowia i regulować wysokość wynagrodzeń. Taka ingerencja w zakresie publicznej ochronie zdrowia wydaje się uzasadniona i nawet można pokusić się o opinię, iż spełnia oczekiwania społeczne.

Jednak w zakresie sektora prywatnego budzi emocje i sporo kontrowersji. Niestety, ale nakazy podwyższania wynagrodzeń nie dotyczą wyłącznie sfery publicznej czy jednostek budżetowych finansowanych ze środków publicznych, ale również sektora prywatnego.

Parę miesięcy temu opisywałyśmy analizę przypadku bezpośrednio związaną z powikłaniem medycznym. Takie sytuacje w praktyce stomatologicznej nie są wcale rzadkością. Warto jednak pamiętać, że poza obowiązkiem informacyjnym o wszelkich powikłaniach, lekarz zobligowany jest uzyskać pisemną zgodę pacjenta na zabieg operacyjny albo metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta.

12 marca 2022 r. zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583). Kwestie związane z zatrudnianiem obywateli Ukrainy stały się przedmiotem licznych komentarzy. Wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obcokrajowców (spoza UE) było obwarowane wieloma obostrzeniami.

Dziś w związku z obowiązywaniem nowej specustawy i zmianami prawnymi proces zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy wydaje się łatwiejszy, choć nie jest tak oczywisty i łatwy jak byśmy chcieli.

Na pytania, przesłane do redakcji Nowego Gabinetu Stomatologicznego, dotyczące wprowadzenia e-dokumentacji do gabinetów lekarskich, odpowiada Grzegorz Żyjewski, specjalista do spraw systemów informatycznych. Publikacja  z wydania Nowy Gabinet Stomatologiczny nr. 6/2018.

 

Na łamach Nowego Gabinetu Stomatologicznego od roku szczegółowo opisujemy zagadnienia związane z wyborem programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Pytań tych jest coraz więcej, dlatego poprosiliśmy Grzegorza Żyjewskiego, specjalistę ds. systemów informatycznych w firmie Hakon Software, o wyjaśnienie niektórych kwestii.

Kontynuujemy cykl na temat postępowania przed sądem lekarskim. W poprzednich częściach opisaliśmy: czym jest odpowiedzialność zawodowa, jak przeprowadza się postępowanie dowodowe, jakie uprawnienia ma rzecznik odpowiedzialności zawodowej i w jaki sposób prowadzi on postępowanie, kiedy przedstawiane są zarzuty wobec lekarza i jak do nich lekarz może się odnieść zanim jeszcze dojdzie do procesu. W tej części, trzeciej, opiszemy – jak się toczy postępowanie przed sądem lekarskim i przed sądem odwoławczym.

Sformułowania takie jak „błąd medyczny” lub „błąd w sztuce lekarskiej” nie są lekarzom obce. Jednak nie każdy lekarz wie, że istnieją różne rodzaje tych błędów? Najczęściej wyróżniamy błędy: diagnostyczne, terapeutyczne, organizacyjne oraz techniczne. Dziś skupimy się na pierwszym z nich, czyli błędzie diagnostycznym, tzw. błędzie w rozpoznaniu.

Błąd w rozpoznaniu polega przede wszystkim na nieprawidłowej diagnozie, ale także na wadliwej ocenie stanu pacjenta, pomimo prawidłowego wyniku diagnostycznego. Bardzo często następstwem tego błędu jest błąd terapeutyczny, czyli błąd leczenia, polegający na działaniu lub zaniechaniu w zakresie leczenia, które jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną dostępną lekarzowi.

Więcej artykułów…

Spis treści - subskrypcja

loading...
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA