Wiadomości
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC - mającego zastosowanie od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) znajdujących się w bazie danych Działu Reklamy i Marketingu Wydawnictwa SPS Media - w zakresie (zakres danych dostępny dla osób zainteresowanych) niezbędnym do kontaktów i efektywnej współpracy marketingowo-handlowej oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy SPS a Państwa firmą - jest Wydawnictwo SPS Media, którego właścicielem jest firma SPS Piotr Szymański (wydawca magazynów branżowych/medycznych: Nowy Gabinet Stomatologiczny i Nowy Gabinet Ginekologiczny oraz właściciel portali internetowych branżowych/medycznych: www.nowygabinet.pl i www.e-ginekologia.pl, a także www.szkolastomatologii.pl i www.szkolaokluzji.pl) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 67/4, reprezentowana przez właściciela firmy - Piotra Szymańskiego;

2) dane pozyskane zostały z jednego lub kilku wymienionych źródeł w szczególności: od Pani/Pana osobiście, od przedstawiciela Państwa firmy, od osoby trzeciej, z Internetu lub czasopism/wydawnictw dostępnych na rynku, etc.;

3) funkcję inspektora ochrony danych w SPS obecnie sprawuje osobiście ADO, czyli właściciel firmy Pan Piotr Szymański; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. kom.: 602 785 007;

4) Pani/Pana dane osobowe są lub będą przetwarzane:

a)w celu kontaktów z Państwem w sprawie pozyskiwania materiałów promocyjno-reklamowych m.in. takich jak: reklamy/ artykuły sponsorowane i redakcyjne/ inserty i wkładki do wydawanych gazet/ banery reklamowe, wszystko to w związku z działalnością wydawniczo-szkoleniową firmy SPS, a w szczególności:

- wydawaniem zgodnie z harmonogramem wydawniczym i dystrybuowaniem następujących periodyków (w formie papierowej i elektronicznej): dwumiesięcznika dla lekarzy dentystów Nowy Gabinet Stomatologiczny, dwumiesięcznika dla ginekologów Nowy Gabinet Ginekologiczny oraz kwartalnika Ginekologia Plastyczna i Rekonstrukcyjna (w tym pozyskiwanie reklam i innych materiałów promocyjno-reklamowych oraz redakcyjnych do kolejnych wydań wymienionych czasopism);

- cotygodniowym przygotowaniem i wysyłaniem newsletterów (tygodników): „Dentoletter” oraz „Wieści ginekologiczne” (w tym pozyskiwanie banerów reklamowych do wymienionych newsletterów);

- prowadzeniem i obsługą portali internetowych: dla lekarzy dentystów www.nowygabinet.pl oraz dla ginekologów www.e-ginekologia.pl (w tym pozyskiwanie banerów reklamowych na ww. portale ineternetowe);

- przygotowaniem i wysyłaniem e-mailingów do: stomatologów/gabinetów stomatologicznych i osób/firm związanych z branżą stomatologiczną w Polsce albo do ginekologów/gabinetów ginekologicznych/szpitali i oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz osób/firm związanych z branżą ginekologiczną w Polsce z baz mailingowych SPS na zlecenie podmiotów trzecich lub związanych z własną działalnością administratora;

- organizowaniem i prowadzeniem szkoleń i konferencji w ramach szkoły stomatologii, w tym szkoły okluzji (w tym pozyskiwanie wystawców i materiałów promocyjno-reklamowych na organizowane szkolenia);

- prowadzenia i obsługi portalów internetowych www.szkolastomatologii.pl i www.szkolaokluzji.pl

- wystawiania i przesyłania faktur i rachunków za usługi i produkty oferowane przez administratora;

b) na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a/b/d/f (w związku z lit. f – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią…” – uzasadniony interes ADO wskazany jest pkt 4, lit. a, w wymienionej działalności) RODO oraz art. 10 - UŚUDE (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&title=Ustawa+z%20dnia%2018%20lipca%202002%20r.%20o%20%C5%9Bwiadczeniu%20us%C5%82ug%20drog%C4%85%20elektroniczn%C4%85)

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub będą wyłącznie osoby do tego uprawnione i upoważnione przez ADO (w stopniu i zakresie do tego niezbędnym) - pracujące i współpracujące z firmą SPS Piotr Szymański lub obsługujące SPS (a w szczególności zapewniające bieżącą obsługę prawno-księgową firmie, nasi przedstawiciele handlowi, osoby z firm realizujących nasze przesyłki, z drukarni, w której drukujemy oraz z firmy odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji).

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonywania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku gdy podstawą jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) /[d. GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)] gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów; ich nie podanie lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie skutkować będzie niemożnością kontaktów biznesowych z Państwem i niezrealizowaniem oferowanych usług lub niedostarczeniem oferowanych produktów, np. ww. czasopism.