Dyrektywa unijna o medycznej opiece transgranicznej zapewne nie zrewolucjonizuje rynku medycznego w Polsce. Może dokona tego reforma koszyka świadczeń w stomatologii. Stare porzekadło dziennikarskie mówi, że nie należy wierzyć w niezdementowane plotki. Przypomniało mi się ono, kiedy usłyszałem, że Ministerstwo Zdrowia planuje nie wprowadzać uchwalonej 19 stycznia przez Parlament Europejski Dyrektywy o medycznej opiece transgranicznej.

Czytaj więcej

Wymagania prawne dotyczące składowania i przetwarzania odpadów medycznych. Każdy lekarz stomatolog powinien mieć w swoim gabinecie kilka dokumentów regulujących postępowanie z odpadami. Ich brak może grozić poważnymi konsekwencjami finansowymi – łącznie do sumy nawet kilkunastu tysięcy złotych. Lekarz dentysta, podczas pełnienia chlubnej misji ratowania uzębienia pacjentów, produkuje ogromne ilości odpadów, do czego odnosi się prawo w ustawie z dnia 27 kwietnia 2007 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Według ustawy (artykuł 3, ustęp 3) posiadacz odpadów to wytwórca odpadów, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.

Czytaj więcej

Od nowego roku nie każdy zabieg dokonywany przez stomatologów jest zwolniony z podatku VAT. Zgodnie z nowelizacją ustawy usługi w zakresie ochrony zdrowia są zwolnione z podatku VAT, niezależnie od tego, kto jest świadczeniodawcą - ale czy na pewno? Okazuje się, że są w tym zakresie wątpliwości i to poważne.  W styczniu 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług - z 29 października 2010 r. (Dz. U. z 30 listopada 2010 r. Nr 226, poz. 1476).

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej. Jest nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. Ministerstwo opublikowało je pod koniec grudnia, obowiązuje od 1 stycznia. Na szczęście mamy aż 6 miesięcy na wprowadzenie tych zmian w życie. Najważniejsza z nich to: możliwość prowadzenia dokumentacji tylko w formie elektronicznej. Nieco mniej roboty z dokumentacją medyczną mają lekarze prowadzący praktyki lekarskie.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych dla ZOZ-ów i przychodni. Na początku lutego Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie dotyczące wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady ZOZ. Rozporządzenie jest zaskakująco krótkie i w zasadzie opiera się na rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać różne budynki, w tym ZOZ-y. Wszystkie zmiany wydają się korzystne dla właścicieli przychodni.

Czytaj więcej

Wzrasta liczba lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, zwaną potocznie kontraktem. Jest to rozwiązanie dość korzystne finansowo, ale też jest związane ze sporym ryzykiem. Na szczęście towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały specjalną polisę dla kontraktowych lekarzy. Jedną z firm, która przygotowała taki program, jest Inter Polska.

Czytaj więcej

W numerze 1/2015 Nowego Gabinetu Stomatologicznego opublikowaliśmy tekst odnoszący się do możliwości reklamy działalności leczniczej i gabinetu stomatologicznego. Główną tezą tego artykułu było stwierdzenie, że stosowanie reklamy jest niedozwolone, o czym wprost stanowią przepisy. Jako przykład ewentualnych konsekwencji naruszenia tego zakazu zaprezentowano możliwość przeprowadzenia kontroli przez stosowny organ zakończonej wydaniem zaleceń pokontrolnych. Nie zastosowanie się do tych wskazań może oznaczać nawet wykreślenie z ewidencji działalności leczniczej na okres do trzech lat.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej w branży stomatologicznej. Prowadzenie gabinetu stomatologicznego jest taką formą działalności gospodarczej, która daje możliwość skorzystania zasadniczo z każdego modelu opodatkowania podatkiem dochodowym. Prawo polskie wyróżnia cztery możliwości: opodatkowanie według skali podatkowej, podatek liniowy w wysokości 19 proc., ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa. Dentysta może wybrać jeden model, na warunkach określonych w przepisach.

Czytaj więcej