Na stronie
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Dążąc do przeciwdziałania przypadkom nierzetelności wydawnictwo SPSMedia, wydawca dwumiesiecznika Nowy Gabinet Stomatologiczny wprowadziło zgodną z wytycznymi MNiSW procedurę zabezpieczającą przed przypadkami "ghostwriting" oraz "guest authorship". Wpływa to na etykę publikacji naszych artykułów.

Zakładamy, że rzetelność artykułów naukowych lub popularnonaukowych jest podstawą ich jakości. Czytelnik musi mieć przekonanie i pewność, że autorzy dołożyli wszelkich starań, aby wyniki ich pracy zostały zaprezentowane w sposób wiarygodny i uczciwy. W treści artykułu niedopuszczalne sa tzw. krypto-rekalmy. Dopuszczamy artykuły, w których dla zobrazowania metod leczenia jest podana nazwa urządzenia lub medykamentu. Jednak jeśli na rynku wystepują podobne urzadzenia lub medykamenty innych firm, autor powinien to w artykule zaznaczyć.

Dopuszczamy publikację reklam związanych kontekstowo z artykułem, jednak miejsce na reklame jest wyraźnie oddnielone od artykułu. Dla reklam półstronicowych jest to linia z napisem REKLAMA, dla całostronicowych - na stronach reklamowych nie ma paginacji zarówno dolnej, jak i górnej.

Artykuły publikowane w formie reklam, musza być napisane wyraźnie inna czcionką, tak aby czytelnik mógł odróżnić artykuł właścicwy od reklamowego.

 

Od autorów wymagamy:

1) W uzasadnionych przypadkach wymagamy od autorów przedkładających publikacje złożenia oświadczenia określającego jego wkład w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Zawsze główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji.

2) W uzasadnionych przypadkach wymagamy od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").

3) Oświadczamy, że wszystkie wykryte przypadki "ghostwriting" oraz "guest authorship" będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

4) Oświadczamy, że wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane.

Prawa i obowiązki autorów i redaktorów:

 • Artykuły są publikowane pod warunkiem, że autorzy zgadzają się na przeniesienie wszystkich praw autorskich na wydawnictwo SPS-Piotr Szymański. W przeciwnym razie artykuł jest publikowany z adnotacją tekst sponsorowany.
 • Autor artykułu gwarantuje pełną oryginalność jego dzieła. Korzystanie z cudzych utworów lub ich fragmentów musi być oznaczone jako cytat.
 • Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w całości ani w znacznej części, w innych czasopismach. Dopuszczamy cytaty i podanie miejsca cytowania w PIŚMIENNICTWIE zawartym na końcu artykułu.
 • Autor musi ujawnić wszystkie źródła, które mogły mieć wpływ na ostateczną zawartość publikacji.
 • Autor może zostać poproszony przez redakcję o udostępnienie surowych wyników badań, na podstawie których dokonana została analiza i opisane wnioski w przesłanym artykule.
 • W przypadku, gdy autor stwierdzi błąd w artykule ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym redaktorów oraz wydawcę czasopisma w celu dokonania niezbędnych poprawek lub wycofania artykułu z druku.
 • Wyłącznie redaktorzy czasopisma „Nowy Gabinet Stomatologiczny” podejmują decyzję dotyczącą druku artykułu.

Oświadczenie wydawcy:

 • Wydawca przestrzega praw dotyczących własności intelektualnej praw autorskich i pokrewnych.
 • Wydawca ocenia artykuły pod względem merytorycznym niezależnie od rasy, narodowości, płci, przekonań religijnych, etnicznego pochodzenia, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych autora.
 • Wydawca nie ujawnia informacji o nadesłanych pracach nikomu poza autorem opracowania, recenzentami oraz konsultantami redakcyjnymi.
 • Wydawca zapewnia kontakt z autorem artykułu w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych związanych nadesłanym rękopisem.

Słowniczek:

Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.