AUTORZY: Marta Bryl, Borys Tomikowski

STRESZCZENIE: Skanery wewnątrzustne, służące do rejestracji obrazu jamy ustnej pacjenta w czasie rzeczywistym, są coraz częściej spotykanymi urządzeniami w gabinetach stomatologicznych. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych czyni pobieranie wycisków wirtualnych szybkim oraz komfortowym dla pacjenta. Mimo pewnych ograniczeń, jest to korzystna alternatywa dla postępowania tradycyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE: skanery wewnątrzustne, stomatologia cyfrowa, wyciski cyfrowe, modele cyfrowe

KEY WORDS: intraoral scanners, digital dentistry, digital impressions, digital models

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 6 listopada 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTOR: Zofia Baczyńska

STRESZCZENIE: Starcie patologiczne jest to rodzaj parafunkcji zwarciowej, która prowadzi do utraty twardych tkanek zębów na skutek erozji, abrazji, abfrakcji oraz atrycji. Niekorzystnie wpływa na stawy skroniowo-żuchwowe (SSŻ) powodując m.in. ból SSŻ, wrażliwość mięśni podczas badania palpacyjnego oraz objawów akustycznych. Leczenie takich zaburzeń jest skomplikowane, ze względu na potrzebę leczenia kompleksowego, które wymaga dużego zaangażowania ze strony pacjenta, ale przede wszystkim postępowania interdyscyplinarnego lekarzy różnych specjalności.

SŁOWA KLUCZOWE: starcie patologiczne, abrazja, erozja, abfrakcja, parafunkcje zwarciowe, staw skroniowo-żuchwowy, dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego.

KEY WORDS: Tooth wear, abrasion, erosion, abfraction, oral parafunctions, temporomandibular joint, temporomandibular disorders.

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 3 listopada 2023 r.

PRACA RECENZOWANIA

AUTOR: lek. dent. Izabella Kaczmarczyk

STRESZCZENIE: Bruksizm jest definiowany jako aktywność parafunkcjonalna, obejmująca mimowolne zaciskanie oraz zgrzytanie zębami, zwykle w powtarzalnej pozycji ekscentrycznej. Może on występować zarówno podczas czuwania (bruksizm dzienny), jak i w czasie snu (bruksizm nocny) (1, 2). Badania sugerują, iż szacowana częstość występowania bruksizmu nocnego wynosi od 8% do 31% i zmniejsza się wraz z wiekiem, obejmując 13% dorosłych i spada do 3% u osób starszych (3).
Nieleczony bruksizm może powodować przerost mięśni żwaczy, bóle głowy, patologiczne starcie zębów, szybsze zużywanie uzupełnień protetycznych, zaburzenia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego, a także mieć destrukcyjny wpływ na przyzębie. Terapia definitywna w przypadku bruksizmu obejmuje zastosowanie szyn okluzyjnych, środków farmakologicznych z grupy benzodiazepin oraz terapie behawioralne zwalczające przewlekły stres (4). Iniekcje z toksyny botulinowej są coraz powszechniej stosowane jako leczenie wspomagające, mające na celu relaksację mięśni żwaczy, których nadreaktywność odgrywa znaczącą rolę w patogenezie bruksizmu (5).

SŁOWA KLUCZOWE: bruksizm, toksyna botulinowa, parafunkcje

KEYWORDS: Bruxism, botulinum toxin, parafunctions

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 21 września 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORZY: Mariola Urbańczyk, Aleksandra Piecuch, Katarzyna Piwowarska, Aleksander Woroszyło

STRESZCZENIE: W codziennej pracy klinicznej lekarz dentysta spotyka się ze zmianami w obrębie języka o wielorakiej etiologii. Ich bezobjawowy przebieg sprawia, że są wykrywanie głównie podczas badania profilaktycznego. Do zasięgnięcia profesjonalnej porady medycznej skłaniają pacjenta najczęściej objawy subiektywne oraz zmiany w jego wyglądzie. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd wybranych zmian występujących w obrębie języka, spotykanych w praktyce klinicznej Poradni Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii wraz z diagnostyką oraz ich leczeniem.

SŁOWA KLUCZOWE: język geograficzny, rumień wędrujący, leukokeratoza, język włochaty, brodawczak, ziarniniak ropotwórczy, ziarniniak naczyniowy, naczyniak, diaskopia, liszaj płaski, objaw Köbnera, siateczka Wickhama, włókniak pourazowy, leukoplakia, żylakowatość, koilocyty, włókniak pourazowy, leukoplakia, żylaki języka

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 21 września 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORZY: lek. dent. Kamil Zdebski, dr n. med. Borys Tomikowski

STRESZCZENIE: Niniejsza praca ma na celu przedstawienie cech i właściwości materiałów ceramicznych, wykorzystywanych w gabinetach stomatologicznych przy tworzeniu stałych uzupełnień protetycznych. Dzięki znajomości charakterystyki można dobrać odpowiedni materiał do danego przypadku klinicznego, dzięki czemu praca protetyczna będzie indywidualizowana, nie tylko pod kątem estetyki, ale również właściwości mechanicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: CAD/CAM, materiały stomatologiczne, uzupełnienia ceramiczne

KEYWORDS: CAD/CAM, dental materials, ceramic restoration

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 30 sierpnia 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORKA: lek. dent. Klaudia Kuballa-Obszyńska

STRESZCZENIE: Problem bezzębia dotyka szerokiej grupy osób w wieku podeszłym. W celu uniknięcia niekorzystnych następstw tego stanu, konieczne jest wdrożenie leczenia protetycznego spełniającego wymogi estetyczne i funkcjonalne oraz zapewniającego stabilne położenie żuchwy w relacji centralnej. Rosnące potrzeby pacjentów, trudne warunki podłoża protetycznego i brak możliwości leczenia implantoprotetycznego w niektórych przypadkach wymuszają stosowanie bardziej zaawansowanych procedur. Celem pracy jest przedstawienie procesu klinicznego i laboratoryjnego wykonawstwa protez funkcjonalnych z zastosowaniem łuku twarzowego Artex i systemu Centrofix. Metoda ta pozwala na uzyskanie optymalnej okluzji statycznej i dynamicznej w protezach całkowitych co wpływa na ich stabilizację i wysoki komfort użytkowania.

SŁOWA KLUCZOWE: protezy całkowite, protezy funkcjonalne, bezzębie, relacja centralna

KEY WORDS: complete dentures, functional dentures, edentulism, centric relations

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 30 sierpnia 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORKA: lek. dent. Aleksandra Sobotka

STRESZCZENIE: Bruksizm jest rodzajem parafunkcji, która cechuje się nadmierną Aktywnością mięśni żucia. Polega na zgrzytaniu zębami lub ich zaciskaniu. Jego występowanie wpływa bardzo niekorzystnie nie tylko na powodzenie leczenia protetycznego, ale również zachowawczego, periodontologicznego oraz chirurgicznego. Leczenie bruksizmu jest niestety długotrwałe, wymaga dużego zaangażowania pacjenta i często współpracy lekarzy różnych specjalności.

SŁOWA KLUCZOWE: zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia, parafunkcje narządu żucia, bruksizm, starcie zębów, etiologia bruksizmu, epidemiologia, objawy, diagnostyka, leczenie, polisomnografia, toksyna botulinowa

KEY WORDS: temporomandibular disorders, oral parafunctions bruxism, tooth wear, etiology, epidemiology, symptoms, diagnostics, treatment, polysomnography, botulinum injections

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 1 lipca 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORZY: lek. dent. Izabella Bolek, lek. dent. Marta Sobocińska

STRESZCZENIE: Wczesne rozpoznawanie i eliminacja szkodliwych nawyków w wielu przypadkach może uchronić przed utrwaleniem się wady zgryzu i pozwolić na uniknięcie leczenia ortodontycznego. Występowanie nawyków spotyka się u coraz młodszych dzieci. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja już na etapie planowania ciąży. W pracy przedstawiono najczęstsze przyczyny nabytych zaburzeń zwarcia.

SŁOWA KLUCZOWE: profilaktyka, wady zgryzu, epidemiologia

KEY WORDS: prevention, malocclusions, epidemiology

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 1 lipca 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORZY: dr n. med.Jakub Lipski, lek. dent. Natalia Lipska

STRESZCZENIE:Płytka nazębna jest odpowiedzialna za występowanie chorób dziąseł i przyzębia. Aby im zapobiegać , ważne jest jej usuwanie. W tym celu stosuje się mechaniczne metody oczyszczania zębów, takie jak stosowanie szczoteczki do zębów, nici dentystycznej oraz szczoteczek międzyzębowych. W niektórych przypadkach środki chemiczne stosowane są jako uzupełnienie metod mechanicznych w celu ułatwienia kontroli płytki nazębnej i zapobiegania powstawania zapalenia dziąseł. Płyn do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną (CHX) jest najczęściej stosowanym i uważanym za złoty standard środkiem chemicznego wspomagania kontroli płytki.

SŁOWA KLUCZOWE: płytka nazębna, chlorheksydyna (CHX). choroby przyzębia

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 24 marca 2023 r.

AUTORKI: Agnieszka Cegłowska, Katarzyna Nowak  

STRESZCZENIE: Mesjodens to najczęściej występująca postać zębów nadliczbowych. Jego obecność może powodować różnego rodzaju zaburzenia funkcjonalne lub anatomiczne w jamie ustnej, jak również być bezobjawowa. Nasza praca oparta jest na przeglądzie piśmiennictwa i opisie przypadku pacjentki przyjętej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Oddział Stomatologii z powodu objawów bólowych w obrębie przedniego odcinka szczęki. Diagnostyka radiologiczna ujawniła nieprawidłowe leczenie endodontyczne oraz uszkodzony mieszek zęba nadliczbowego. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi lekarzy na konieczność indywidualnego rozpatrywania metod leczenia w zależności od wieku pacjenta, a przede wszystkim symptomów występowania zębów nadliczbowych.

SŁOWA KLUCZOWE: mesjodens, zęby nadliczbowe, zęby zatrzymane, CBCT, leczenie chirurgiczne

KEY WORDS: mosiodens, supernumerary teeth, impacted teeth, CBCT, surgical 

ABSTRACT: Mesiodens is the most frequent form of supernumerary teeth. Its presence can cause various types of functional or anatomical disorders in the oral cavity, as well as be asymptomatic. Our work is based on a review of the literature and a case report of a patient admitted to the Dental Surgery Clinic of the Medical Center of the Medical University of Warsaw, Dentistry Department due to pain symptoms in the anterior jaw. Radiological diagnostics revealed incorrect endodontic treatment and a damaged follicle of the supernumerary tooth. The aim of the article is to draw the attention of physicians to the need to individually consider treatment methods depending on the patient's age and, above all, the symptoms of supernumerary teeth treatment.

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 24 marca 2023 r.

Więcej artykułów…

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA