STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono znaczenie nowoczesnych technologii i pracy zespołowej w kompleksowym leczeniu stomatologicznym. Bardzo duży wpływ na jakość i skrócenie czasu leczenia miało skrupulatne planowanie i wdrożenie leczenia ortodontycznego systemem Invisalign. Ilość oraz pozycja implantów możliwe były do zaprojektowania jeszcze w czasie leczenia nakładkowego. W trakcie leczenia Invisalign odbyły się zabiegi wszczepienia implantów.

Podkreślono rosnące zapotrzebowanie pacjentów na holistyczne podejście do leczenia w gabinetach stomatologicznych, zwracając uwagę na kluczowe elementy sukcesu, takie jak skrupulatne planowanie, zespołowa koordynacja oraz staranna opieka pozabiegowa. Postęp technologiczny pozwala na stałe wprowadzanie nowoczesnych narzędzi, usprawniających proces planowania i zwiększających przewidywalność efektów końcowych.

Na podstawie opisu przypadku pacjentki zgłaszającej się z życzeniem poprawy estetyki uśmiechu, zaprezentowano zastosowanie nowoczesnych technologii w tym nakładkowego leczenia ortodontycznego, nawigowanej implantacji, i protetyki opartej na cyfrowych projektach uśmiechu. Wykorzystanie narzędzi takich jak Digital Smile Design (DSD), system Invisalign, skanery 3D czy laser, podkreśla się innowacyjne podejście do diagnostyki i leczenia, a przede wszystkim – pokazuje, jak wdrożenie leczenia opartego na cyfrowych projektach skraca jego czas, zmniejsza ilość procedur i wizyt oraz usprawnia rehabilitację narządu żucia.

SŁOWA KLUCZOWE: kompleksowe leczenie stomatologiczne, zabieg implantologiczny, implanty dentystyczne, szablon chirurgiczny, leczenie ortodontyczne, nakładki ortodontyczne, Invisalign, Digital Smile Design (DSD), skaner wewnątrzustny, laser stomatologiczny.

AUTORZY: lek. dent. Sylwia Pokorska; dr n. med. Jakub Kwiatek; dypl. hig. stom. mgr Marta Leśna

PRZEDRUK ZA: Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XV nr 1 (29) 2024

The influence of excess cement on the formation of inflammation of the tissues surrounding the implants – case study

STRESZCZENIE: Uzupełnianie braków zębowych za pomocą implantów jest w dzisiejszych czasach często wykonywaną procedurą chirurgiczną, która ma na celu zrekonstruowanie prawidłowych warunków okluzyjnych. Cementowanie prac protetycznych może powodować zaleganie nadmiaru cementu w szczelinie dziąsłowej, co zostało zidentyfikowane jako wskaźnik ryzyka chorób o charakterze zapalnym wokół implantu.

SŁOWA KLUCZOWE: nadmiar cementu, leczenie implantologiczne, stan zapalny wokół implantu

ABSTRACT: Replacing missing teeth with implants is nowadays a frequently performed surgical procedure, which aims to reconstruct the correct occlusive conditions. The cementation of fixed implant-supported dental restorations can cause excess cement in the gingival sulcus which has been identified as a possible risk indicator of tissues inflammation around the implant.

KEYWORDS: excess cement, implant treatment, inflammation around the implant

PUBLIKACJA: Implantologia Stomatologiczna nr 2/2023

AUTORZY: Dr n. med. Tomasz Piętka, lek. dent. Marta Bryl

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono opis leczenia pacjenta ze zdiagnozowanym IV stadium zapalenia przyzębia. Leczenie miało na celu przywrócenie wydolności żucia oraz poprawę estetyki uśmiechu.

SŁOWA KLUCZOWE: zapalenie przyzębia, utrata zębów, implanty, rehabilitacja protetyczna

KEYWORDS: periodontitis, tooth loss, dental implants, prosthetic rehabilitation

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 2 lutego 2024 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORZY: Marta Bryl, Borys Tomikowski

STRESZCZENIE: Skanery wewnątrzustne, służące do rejestracji obrazu jamy ustnej pacjenta w czasie rzeczywistym, są coraz częściej spotykanymi urządzeniami w gabinetach stomatologicznych. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych czyni pobieranie wycisków wirtualnych szybkim oraz komfortowym dla pacjenta. Mimo pewnych ograniczeń, jest to korzystna alternatywa dla postępowania tradycyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE: skanery wewnątrzustne, stomatologia cyfrowa, wyciski cyfrowe, modele cyfrowe

KEY WORDS: intraoral scanners, digital dentistry, digital impressions, digital models

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 6 listopada 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTOR: Zofia Baczyńska

STRESZCZENIE: Starcie patologiczne jest to rodzaj parafunkcji zwarciowej, która prowadzi do utraty twardych tkanek zębów na skutek erozji, abrazji, abfrakcji oraz atrycji. Niekorzystnie wpływa na stawy skroniowo-żuchwowe (SSŻ) powodując m.in. ból SSŻ, wrażliwość mięśni podczas badania palpacyjnego oraz objawów akustycznych. Leczenie takich zaburzeń jest skomplikowane, ze względu na potrzebę leczenia kompleksowego, które wymaga dużego zaangażowania ze strony pacjenta, ale przede wszystkim postępowania interdyscyplinarnego lekarzy różnych specjalności.

SŁOWA KLUCZOWE: starcie patologiczne, abrazja, erozja, abfrakcja, parafunkcje zwarciowe, staw skroniowo-żuchwowy, dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego.

KEY WORDS: Tooth wear, abrasion, erosion, abfraction, oral parafunctions, temporomandibular joint, temporomandibular disorders.

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 3 listopada 2023 r.

PRACA RECENZOWANIA

AUTOR: lek. dent. Izabella Kaczmarczyk

STRESZCZENIE: Bruksizm jest definiowany jako aktywność parafunkcjonalna, obejmująca mimowolne zaciskanie oraz zgrzytanie zębami, zwykle w powtarzalnej pozycji ekscentrycznej. Może on występować zarówno podczas czuwania (bruksizm dzienny), jak i w czasie snu (bruksizm nocny) (1, 2). Badania sugerują, iż szacowana częstość występowania bruksizmu nocnego wynosi od 8% do 31% i zmniejsza się wraz z wiekiem, obejmując 13% dorosłych i spada do 3% u osób starszych (3).
Nieleczony bruksizm może powodować przerost mięśni żwaczy, bóle głowy, patologiczne starcie zębów, szybsze zużywanie uzupełnień protetycznych, zaburzenia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego, a także mieć destrukcyjny wpływ na przyzębie. Terapia definitywna w przypadku bruksizmu obejmuje zastosowanie szyn okluzyjnych, środków farmakologicznych z grupy benzodiazepin oraz terapie behawioralne zwalczające przewlekły stres (4). Iniekcje z toksyny botulinowej są coraz powszechniej stosowane jako leczenie wspomagające, mające na celu relaksację mięśni żwaczy, których nadreaktywność odgrywa znaczącą rolę w patogenezie bruksizmu (5).

SŁOWA KLUCZOWE: bruksizm, toksyna botulinowa, parafunkcje

KEYWORDS: Bruxism, botulinum toxin, parafunctions

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 21 września 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORZY: Mariola Urbańczyk, Aleksandra Piecuch, Katarzyna Piwowarska, Aleksander Woroszyło

STRESZCZENIE: W codziennej pracy klinicznej lekarz dentysta spotyka się ze zmianami w obrębie języka o wielorakiej etiologii. Ich bezobjawowy przebieg sprawia, że są wykrywanie głównie podczas badania profilaktycznego. Do zasięgnięcia profesjonalnej porady medycznej skłaniają pacjenta najczęściej objawy subiektywne oraz zmiany w jego wyglądzie. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd wybranych zmian występujących w obrębie języka, spotykanych w praktyce klinicznej Poradni Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii wraz z diagnostyką oraz ich leczeniem.

SŁOWA KLUCZOWE: język geograficzny, rumień wędrujący, leukokeratoza, język włochaty, brodawczak, ziarniniak ropotwórczy, ziarniniak naczyniowy, naczyniak, diaskopia, liszaj płaski, objaw Köbnera, siateczka Wickhama, włókniak pourazowy, leukoplakia, żylakowatość, koilocyty, włókniak pourazowy, leukoplakia, żylaki języka

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 21 września 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORZY: lek. dent. Kamil Zdebski, dr n. med. Borys Tomikowski

STRESZCZENIE: Niniejsza praca ma na celu przedstawienie cech i właściwości materiałów ceramicznych, wykorzystywanych w gabinetach stomatologicznych przy tworzeniu stałych uzupełnień protetycznych. Dzięki znajomości charakterystyki można dobrać odpowiedni materiał do danego przypadku klinicznego, dzięki czemu praca protetyczna będzie indywidualizowana, nie tylko pod kątem estetyki, ale również właściwości mechanicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: CAD/CAM, materiały stomatologiczne, uzupełnienia ceramiczne

KEYWORDS: CAD/CAM, dental materials, ceramic restoration

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 30 sierpnia 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORKA: lek. dent. Klaudia Kuballa-Obszyńska

STRESZCZENIE: Problem bezzębia dotyka szerokiej grupy osób w wieku podeszłym. W celu uniknięcia niekorzystnych następstw tego stanu, konieczne jest wdrożenie leczenia protetycznego spełniającego wymogi estetyczne i funkcjonalne oraz zapewniającego stabilne położenie żuchwy w relacji centralnej. Rosnące potrzeby pacjentów, trudne warunki podłoża protetycznego i brak możliwości leczenia implantoprotetycznego w niektórych przypadkach wymuszają stosowanie bardziej zaawansowanych procedur. Celem pracy jest przedstawienie procesu klinicznego i laboratoryjnego wykonawstwa protez funkcjonalnych z zastosowaniem łuku twarzowego Artex i systemu Centrofix. Metoda ta pozwala na uzyskanie optymalnej okluzji statycznej i dynamicznej w protezach całkowitych co wpływa na ich stabilizację i wysoki komfort użytkowania.

SŁOWA KLUCZOWE: protezy całkowite, protezy funkcjonalne, bezzębie, relacja centralna

KEY WORDS: complete dentures, functional dentures, edentulism, centric relations

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 30 sierpnia 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

AUTORKA: lek. dent. Aleksandra Sobotka

STRESZCZENIE: Bruksizm jest rodzajem parafunkcji, która cechuje się nadmierną Aktywnością mięśni żucia. Polega na zgrzytaniu zębami lub ich zaciskaniu. Jego występowanie wpływa bardzo niekorzystnie nie tylko na powodzenie leczenia protetycznego, ale również zachowawczego, periodontologicznego oraz chirurgicznego. Leczenie bruksizmu jest niestety długotrwałe, wymaga dużego zaangażowania pacjenta i często współpracy lekarzy różnych specjalności.

SŁOWA KLUCZOWE: zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia, parafunkcje narządu żucia, bruksizm, starcie zębów, etiologia bruksizmu, epidemiologia, objawy, diagnostyka, leczenie, polisomnografia, toksyna botulinowa

KEY WORDS: temporomandibular disorders, oral parafunctions bruxism, tooth wear, etiology, epidemiology, symptoms, diagnostics, treatment, polysomnography, botulinum injections

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 1 lipca 2023 r.

PRACA RECENZOWANA

Więcej artykułów…

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA