Obok chirurgów i implantologów najczęściej sięgającymi po badanie CBCT są lekarze ortodonci. Możliwości tomografii wiązki stożkowej pozwoliły na dokładniejsze planowanie oraz zwiększenie przewidywalności postępów leczenia, pozwalając na trójwymiarowy wgląd w struktury kostne szczęki i żuchwy.

Dane anatomiczne, uzyskane na podstawie analizy CBCT, wnoszą istotne informacje odnośnie wymiarów wyrostka czy grubości kości zbitej.

Przed wakacjami pojawiły się pierwsze kontrole Sanepidu, w których inspektorzy wymagali od lekarzy, używających promieniowania jonizującego, okazania certyfikatów, potwierdzających odbyte szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta. Lekarz w ciągu 5 lat musi uzyskać 20 punktów szkoleniowych. Te punkty mogą, ale nie muszą być tożsame z punktami edukacyjnymi.

Konieczność gromadzenia punktów szkoleniowych wynika wprost z art. 33m ustawy Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.).

We wrześniu 2021 r. minęły dwa lata od wprowadzenia istotnych zmian w prawie atomowym. W ciągu tych dwóch lat należało wdrożyć w placówkach medycznych rozwiązania, które narzuciło nowe prawo. Zatem minął już okres dostosowawczy, czy więc wszystkie zmiany zostały wprowadzone?

Dwa lata to dużo. Dlatego wielu z lekarzy zapominało to zrobić, bo odkładało ten obowiązek na później. Również pandemia koronawirusa przyczyniła się do pewnych zaniedbań w tym kontekście, tym bardziej, że wiele różnych nowych obostrzeń prawnych (nie związanych z COVID-19) zostało złagodzonych lub termin ich wdrożenia został przesunięty. W przypadku prawa atomowego nic takiego nie miło miejsca. Zatem, przypomnijmy do było do zrobienia.

Zdjęcia pantomograficzne są podstawowym elementem wstępnej diagnostyki radiologicznej pacjenta w codziennej pracy lekarza dentysty. Badania te są zlecane przez dentystów rutynowo przed rozpoczęciem leczenia nowego pacjenta. Duża liczba wykonywanych zdjęć niesie za sobą cały szereg „przypadkowych znalezisk”, często trudnych do interpretacji na podstawie samego badania OPG.

Warstwowy charakter badania powoduje, że czytelnie przedstawiona jest jedynie wybrana warstwa, natomiast struktury anatomiczne czy zmiany patologiczne zlokalizowane poza tą warstwą mogą pozostać niewidoczne, rozmazane lub nakładać się na inne struktury anatomiczne. Aby uniknąć mylnej diagnozy, w przypadkach wątpliwych, należy rozszerzyć diagnostykę, wykonując badanie CBCT.

Spośród zębopochodnych zmian nowotworopodobnych lekarz dentysta najczęściej spotyka zębiaki. Są one zaliczane do guzów o typie hamartoma, czyli łagodnej zmiany nienowotworowej, która może powstać w obrębie określonego narządu w wyniku zaburzeń rozwojowych.

Dysplazja kostniwno-kostna (cemento-osseus dysplasia – COD) jest wykrywana wbadaniach radiologicznych zwykle jako tzw. przypadkowe znalezisko, a jej diagnostyka nastręcza trudności lekarzom dentystom.

Zmiany dysplazji kostniwno-kostnej mylone są ze zmianami okołowierzchołkowymi, szczególnie w przypadku stadium wczesnego. Zęby objęte zmianami są żywe a ogniska dysplastyczne bezbolesne. Wystarczy jednak choć raz zobaczyć charakterystyczny obraz radiologiczny, towarzyszący COD, aby uniknąć błędu diagnostycznego, który może prowadzić do niepotrzebnej interwencji endodontycznej.

Właściciele gabinetów dentystycznych mogą odetchnąć z ulgą. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo Atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wynika z niej, że pracownie RTG do zdjęć wewnątrzustnych nie będą podlegały audytom klinicznym zewnętrznym i nie będą musiały zatrudniać inspektora ochrony radiologicznej.

Na placówkach wykonujących diagnostykę obrazową spoczywa obowiązek kontroli sprzętu radiologicznego, którym się posługują. Promieniowanie jonizujące stanowi rzeczywiste i potencjalne zagrożenie. Dlatego kluczowe jest przestrzeganie przepisów prawa atomowego, którego celem jest stworzenie bezpiecznego systemu wykorzystywania tego rodzaju energii.

Od dnia 6 lutego 2018 roku obowiązują przepisy Dyrektywy Rady 2013/59/EURATOM dotyczące ochrony przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego. Jest to bardzo obszerny dokument, w którym znalazły się również przepisy dotyczące działań medycznych z wykorzystaniem promieniowania. Dokument ten jest dyrektywą, a tym samym nie ma bezpośredniego zastosowania, a jedynie wyznacza cele i ramy niezbędnych regulacji krajowych.

Więcej artykułów…

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA