Zbyt długie zawieszenie działalności przez dentystę powoduje skreślenie z rejestru przedsiębiorcy. Każdy lekarz dentysta jest uprawiony do prowadzenia działalności gospodarczej. Firma dentysty musi być pisana do ewidencji działalności gospodarczej. Na podmiocie wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej spoczywa obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu, jeśli uległy zmianie dane dentysty objęte wpisem.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić, to najważniejsza zasada etyczna lekarza, o której pamięta każdy, kto wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, niesie pomoc pacjentowi. Można zadać sobie pytanie, czy słowa znanej każdemu lekarzowi sentencji odnoszą się tylko i wyłącznie do fachowego świadczenia zdrowotnego, czy można też rozumieć je jako przewidywanie wszelkich zagrożeń, jakie niesie jego udzielenie?

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Praca lekarzy na kontratakach w podmiotach leczniczych jest obecnie bardzo popularną formą zatrudnienia. Wiąże się ona zazwyczaj z wyższymi zarobkami, ale niesie ze sobą również pewne niedogodności i to nie tylko w postaci zwiększonej biurokracji. Odmiennie bowiem niż w sytuacji zatrudnienia na umowę o pracę, kształtuje się odpowiedzialność lekarza za szkody wyrządzone podczas leczenia.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Każdy lekarz, udzielając świadczeń medycznych, ma prawo ordynować pacjentom leki. Może je przepisać na recepcie zlecając pacjentowi ich wykupienie i przyjmowanie w domu, może je podawać pacjentom podczas pobytu w szpitalu czy w gabinecie podczas zabiegu. Recepty lekarskie stanowią dokumentację medyczną zewnętrzną, są traktowane przez prawo jako dokument, a ich wypisywanie regulują odpowiednie akty prawne.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Prawo polskie dość szczegółowo określa, jak powinien być wyposażony gabinet stomatologiczny, w którym są wykonywane zabiegi w ramach kontraktów
z NFZ. Definiuje także, jakie powinno być wykształcenie osób pracujących w gabinecie. Chcąc podpisać kontrakt z NFZ-em, gabinet powinien spełniać te wymogi. Są one trochę ostrzejsze niż w przypadku gabinetów działających tylko prywatnie.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Zasady postępowania stomatologów oraz wymagania wobec świadczeniodawców na podstawie wytycznych NFZ. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest umowa zawarta pomiędzy funduszem a lekarzem. Suma kwot zobowiązań NFZ-u wobec przychodni nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel. Zgodnie z wytycznymi NFZ stomatolodzy, którzy mają podpisany kontrakt z funduszem, są zobowiązani do udzielania świadczeń pacjentom z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Są zobowiązani do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Jaka jest odpowiedzialność lekarza, gdy podczas leczenia zawiedzie sprzęt medyczny? Rozwój medycyny powoduje skomplikowanie procesu leczenia, a tym samym przyczynia się do skomplikowania odpowiedzialności prawnej za prowadzone leczenie. Często poruszanym tematem w mediach jest kwestia odpowiedzialności lekarzy. Błąd w sztuce lekarskiej, niedbalstwo czy też wina organizacyjna podmiotu leczniczego odmieniane są w mediach przez różne przypadki, nawet jeżeli do końca nie są one prawidłowo rozróżniane i podciągane są pod jeden wspólny termin błędu lekarskiego.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować