Akty prawne
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Projekt z dnia 23 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.[2])) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych:

 1. 1)     o kodach01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
 2. 2)     o kodach01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*;
 3. 3)     o kodach01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.
 4. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym:
 5. 1)     postępowanieodpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania;
 6. 2)     zasady zbieraniaczasowego magazynowania odpadów medycznych przed poddaniem odpadów procesom odzysku albo unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości – przed ich przetransportowaniem do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania;
 7. 3)     warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznychobiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, zwanego dalej „transportem wewnętrznym odpadów medycznych”.

§ 2. 1. Odpady medyczne  zbiera się selektywnie zarówno w miejscach ich powstawania, jak i magazynowania, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

 1. Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania są usuwane przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych  i z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności bezzwłocznie przekazane do pomieszczenia lub urządzenia do magazynowania odpadów medycznych, o którym mowa w § 6, w szczelnie zamkniętych pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

§ 3. 1. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

 1. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
 2. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z materiału w kolorze innym niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia.
 3. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem. Stelaże i pojemniki są wyposażone w pokrywy otwierane za pomocą nożnej dźwigni pedałowej oraz oznaczone kodami zbieranych odpadów, do których są przeznaczone. Odpady medyczne poszczególnych rodzajów, określonych w ust. 1–3, należy, jeżeli to możliwe, grupować.

5. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu powstawania w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Zasady oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio, w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie przeznaczenia pojemnika.

 1. Pojemniki lub worki należy zapełniać co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.
 2. Pojemniki lub worki są wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 24 godziny.
 3. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

§ 4.  Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze wymienione w załączniku do rozporządzenia, zwane dalej „wysokozakaźnymi odpadami medycznymi”, zbiera się w miejscu powstawania do:

 1. 1)     opakowania wewnętrznego, które jest złożone z:
 2. a)     worka jednorazowego użyciafolii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub
 3. b)     sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie bądź przecięcie pojemnika koloru czerwonego –przypadku odpadów o ostrych końcach i krawędziach;
 4. 2)            opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgociśrodków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

§ 5. 1. Każdy pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu powstawania odpadów medycznych posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

 1. 1)     kod odpadównich przechowywanych;
 2. 2)     adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu oraz dane identyfikujące jednostkę,której zbierane są odpady medyczne;
 3. 3)     datęgodzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
 4. 4)     datęgodzinę zamknięcia.

2. W przypadku wysokozakaźnych odpadów medycznych oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, jest umieszczone na pojemniku, o którym mowa w § 4 pkt 2. Pojemnik jest dodatkowo oznaczony znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym określonym w  przepisach wydanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) oraz umieszczonym poniżej napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI".

§ 6. 1. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, są magazynowane w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach albo stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych. Przenośne urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do magazynowania niewielkiej ilości odpadów.

 1. Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych:
 2. 1)     posiada niezależne wejście;
 3. 2)     jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
 4. 3)     posiada ścianypodłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
 5. 4)     jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
 6. 5)     posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokośćwysokość gwarantuje swobodny dostęp;
 7. 6)     posiada wydzielone miejsca lub boksyzależności od rodzaju magazynowanych odpadów, a w przypadku magazynowania odpadów w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów;
 8. 7)     jest wyposażonetermometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia;
 9. 8)     posiada wentylację zapewniającą podciśnienie,zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych;
 10. 9)     posiada systemy odpowiednio do odprowadzania lub gromadzenia ściekówwycieków.
 11. Stacjonarne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych:
 12. 1)     jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
 13. 2)     posiada ścianypodłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
 14. 3)     jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
 15. 4)     posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokośćwysokość powinna gwarantować swobodny dostęp;
 16. 5)     jest wyposażonetermometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia;
 17. 6)     posiada zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od wewnątrz;
 18. 7)     posiada pomieszczenie izolujące przed wejściem do urządzenia.
 19. Przenośne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych:
 20. 1)     posiada wnętrze wykonanemateriałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
 21. 2)     jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
 22. 3)     jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
 23. 4)     jest wyposażonetermometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia.
 24. Przy pomieszczeniu, stacjonarnym urządzeniu chłodniczym, a także w sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego, o których mowa w ust. 1, w przedsionku, jeżeli jest, a w przypadku jego braku w innym miejscu, jest zapewniony dostęp do umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub urządzeń, wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku, oraz do wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych ochraniaczy dla osób przebywających w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów medycznych.
 25. Pomieszczenia lub urządzenia, o których mowa w ust. 1, po każdym usunięciu odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, myje się, a w przypadku odpadów o właściwościach zakaźnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82* dezynfekuje się, a następnie myje.

§ 7. 1. Magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* odbywa się tylko w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

 1. Magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* odbywa się tylko w temperaturze do 18ºC z tym, że od 10ºC do 18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni.
 2. Odpady medyczne o kodach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3 mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.
 3. W przypadku prowadzenia czasowego magazynowania odpadów medycznych bezpośrednio przed poddaniem ich unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcanie, czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych nie może przekraczać 48 godzin w temperaturze do 10ºC, a w przypadku awarii dopuszcza się magazynowanie w temperaturze poniżej 10ºC, tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.

§ 8. 1. Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.

 1. Do transportu wewnętrznego odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, używa się wózków zamykanych lub wózków przewożących pojemniki zamykane. W przypadku niewielkich ilości odpadów do transportu wewnętrznego można używać transportowych pojemników zamykanych.
 2. Transport wewnętrzny odpadów medycznych wykonuje się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pojemnika lub worka.
 3. Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia, służące do transportu odpadów medycznych, należy zdezynfekować i umyć po każdym użyciu.
 4. Transport wewnętrzny odpadów medycznych odbywa się w sposób uniemożliwiający narażenie na bezpośredni kontakt z tymi odpadami oraz w sposób pozwalający na zachowanie warunków higienicznych, w tym wymaganej aseptyki.

§ 9. 1. W obiektach, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne lub są prowadzone badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny należy wyznaczyć miejsce przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia, służących do transportu odpadów medycznych.

 1. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, posiada:
 2. 1)     ścianypodłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
 3. 2)     dostęp do wody bieżącej ciepłejzimnej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji;
 4. 3)     system wentylacji;
 5. 4)     możliwość swobodnego wjazduwyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi.

§ 10. 1. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzące badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny stosują, opracowaną przez siebie, szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją zasad selektywnego zbierania w miejscu powstawania odpadów.

 1. Procedura postępowania z odpadami medycznymi przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania zawiera oznaczenie miejsca magazynowania odpadów medycznych przez te osoby.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.[3])

Minister Zdrowia

w porozumieniu

MINISTER ŚRODOWISKA)    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122).

Spis treści - subskrypcja

loading...
2024
2023
2022
2021
2020
2019