Akty prawne
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462) wprowadza się następujące zmiany: 

  1. w § 2 w pkt 4 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) pielęgniarka.”;

  1. w załączniku nr 1 w tabeli nr 1 w lp. 44 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.”;

  1. w załączniku nr 2 w tabeli nr 1w lp. 37 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.”;

  1. w załączniku nr 3:

a) w tabeli nr 1 w lp. 42 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.”,

b) w tabeli nr 2 w pkt 1.3 kolumna „Personel” otrzymuje brzmienie:

„Pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”;

  1. w załączniku nr 4 w tabeli nr 1 w lp. 47 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.”;

  1. w załączniku nr 5 w tabeli nr 2:

a) w pkt 1.1 kolumna „Personel” otrzymuje brzmienie:

„1) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej, lub periodontologii, lub paradontologii lub

2) lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, lub

3) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub periodontologii, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii szczękowej”,

b) w pkt 1.2 w kolumnie „Personel” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pielęgniarka posiadająca 2-letnie doświadczenie zawodowe lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego, lub pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego”;

  1. w załączniku nr 6 w tabeli nr 1 w lp. 17 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).”.

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2-5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.

MINISTER ZDROWIA


)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

Spis treści - subskrypcja

loading...
2024
2023
2022
2021
2020
2019