Akty prawne
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W połowie września 2007 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Poniżej pełen tekst rozporządzenia, a szczegółowe omówienie i komentarze ministerstwa opublikowaliśmy w "papierowym" wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego nr. 5/2007.

Dz.U.07.162.1153 → z dnia 8 września 2007 r.

 

 

ROZPORZˇDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1) klasyfikowaniu odpadów medycznych celem określenia właściwego sposobu postępowania z określonymi rodzajami odpadów medycznych;
2) zbieraniu odpadów medycznych w miejscach ich powstawania;
3) magazynowaniu odpadów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz innych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, zwanych dalej „jednostkami ochrony zdrowia”, oraz w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania;
4) określeniu warunków transportu odpadów medycznych wewnątrz jednostki ochrony zdrowia oraz podmiotu prowadzącego badania naukowe w zakresie medycyny, zwanego dalej „transportem wewnętrznym”.


§ 2.
Odpady medyczne klasyfikuje się w następujący sposób:

1) odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*, zwane dalej „odpadami zakaĽnymi”, są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaĽne u ludzi lub innych żywych organizmów;
2) odpady medyczne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, zwane dalej „odpadami specjalnymi”, są to odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaĽne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być Ľródłem skażenia środowiska;
3) odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 – zwane dalej „odpadami pozostałymi”, są to odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych.


§ 3.
1. Odpady medyczne, powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony zdrowia oraz w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaĽne, specjalne i pozostałe.
2. Odpady, określone w § 2 pkt 1 i 2, zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub proces odzysku.
3. Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych.

§ 4.
1. Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzeĽroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia), w taki sposób, aby ich górna, wywinięta na szerokość około 20 cm krawędĽ, nie uległa skażeniu.
3. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądĽ przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów.
4. Pojemniki lub worki, o których mowa w ust. 1, należy wymieniać na nowe, nie rzadziej niż jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości.
5. Pojemniki, o których mowa w ust. 3, należy wymieniać na nowe, nie rzadziej niż co 48 h. Pojemniki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości.
6. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3.
7. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.
8. Dopuszcza się zbieranie odpadów określonych w § 2 pkt 3 do pojemników wielokrotnego użycia.

§ 5.
1. Każdy pojemnik i każdy worek jednorazowego użycia powinny posiadać:

1) widoczne oznakowanie, świadczące o rodzaju odpadów w nich przechowywanych;
2) widoczne oznakowanie, świadczące o miejscu pochodzenia odpadów;
3) datę zamknięcia;
4) informacje pozwalające zidentyfikować osobę zamykającą pojemnik lub worek.

2. Odpady zakaĽne, inne niż wymienione w § 4 ust. 3, gromadzi się w workach koloru czerwonego.
3. Odpady specjalne gromadzi się w workach koloru żółtego.
4. Pozostałe odpady medyczne, inne niż wymienione w § 4 ust. 3, gromadzi się w workach koloru niebieskiego.
5. Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinny zostać usunięte przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 9.

§ 6.
1. Dopuszczalne jest magazynowanie niebezpiecznych odpadów medycznych na terenie jednostek ochrony zdrowia poza miejscem ich powstawania w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.
2. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno:

1) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
2) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
3) posiadać drzwi wejściowe bez progu, których minimalna szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny wjazd i wyjazd środka transportu wewnętrznego oraz dostęp obsługi;
4) posiadać wydzielone boksy w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania;
5) posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza;
6) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
7) być przeznaczone tylko i wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych i posiadać niezależne wejście.

3. W przedsionku do pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1 lub w najbliższym sąsiedztwie tego pomieszczenia powinny znajdować się umywalka z ciepłą i zimną wodą, wyposażona w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku lub suszarkę do rąk.
4. Czas magazynowania odpadów zakaĽnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 100C. W temperaturze poniżej 100C zakaĽne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 14 dni.
5. Po każdym usunięciu odpadów pomieszczenie lub miejsce magazynowania powinno być poddane dezynfekcji a następnie umyte.
6. W przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów medycznych, można je magazynować w wydzielonych chłodzonych miejscach w szczelnie zamkniętych pojemnikach z zachowaniem warunków określonych w ust. 4.
§ 7. 1. Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.
2. Do transportu wewnętrznego odpadów zakaĽnych używa się wózków zamykanych.
3. Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia należy zdezynfekować i umyć po każdym użyciu.
4. W jednostkach ochrony zdrowia transport wewnętrzny odpadów odbywa się wydzielonymi drogami.

§ 8.
1. W jednostkach ochrony zdrowia należy wydzielić miejsce przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania wewnątrzzakładowych środków transportu wewnętrznego odpadów i pojemników wielokrotnego użycia.
2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, powinno:

1) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
2) posiadać zawór ze złączką do węża i spust podłogowy;
3) posiadać drzwi wejściowe bez progu , których minimalna szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny wjazd i wyjazd środka transportu wewnętrznego oraz dostęp obsługi;
4) posiadać wydzieloną w nim część do mycia i dezynfekcji oraz czystą do przechowywania wydezynfekowanych środków transportu wewnętrznego i pojemników wielokrotnego użycia.


§ 9.
Jednostki ochrony zdrowia oraz podmioty prowadzące badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny posiadają opracowaną procedurę postepowania z odpadami medycznymi, a na stanowiskach pracy znajdują się instrukcje dotyczące zasad selektywnego zbierania odpadów na danym stanowisku pracy.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018