Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Separator amalgamatu przy każdym unicie oraz wykształcona pomoc dentystyczna wspomagająca prace lekarza to nowe wymogi wobec lekarzy udzielających świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ-tu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

 

Choć projekt przewiduje niewiele zmian, to jednak są one dość istotne. Szczególną uwagę zwraca konieczność zainstalowania przy unitach separatora amalgamatu. W tej chwili, mało który unit ma zainstalowany separator. Od 1 stycznia 2013 roku, przy każdym unicie będzie musiał być zastosowany separator.

Wyposażenie gabinetu

Jak czytamy w ministerialnym uzasadnieniu nowych przepisów, konieczność zainstalowania separatorów jest zgodna z wytycznymi Unii Europejskiej. Co prawda to rozporządzenie dotyczy tylko gabinetów, które mają podpisane umowy z NFZ-tem. Jednak można się spodziewać, że skoro ministerstwo powołuje się na dyrektywy unijne to wymóg posiadania separatora wprowadzi dla wszystkich gabinetów. Komentując te regulacje lekarze, a także firmy sprzedające separatory, są mocno zaskoczeni. Z jednej strony amalgamat jest coraz rzadziej stosowany i wprowadzenie obowiązku posiadana separatorów miało sens, ale kilka lat temu. Ale zawsze lepiej późno niż wcale. Z drugiej strony odpady, które rozdzieli separator, muszą być odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Jednak to nie są wszystkie zmiany. - Usunięto w niektórych przypadkach wymóg posiadania sprzętu, który wyszedł już z użycia (przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) – czytamy w komentarzu ministerstwa. Wystarczy, że w gabinecie jest zainstalowany unit stomatologiczny. Rozporządzenie dopuszcza bowiem zastosowanie albo stanowiska stomatologicznego lub po prostu unitu. Wprowadzono też zapis o konieczności posiadania lampy bakteriobójczej podczas leczenia pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, ssaka i skalera dla leczonych w znieczuleniu ogólnym oraz ssaka podczas zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej i skalera podczas leczenia z zakresu periodontologii.

Trochę to skomplikowane, bo tak naprawdę wyposażenie gabinetu zależy od tego, jakie świadczenia są udzielane w danym gabinecie i na jakie świadczenia została podpisana umowa z NFZ. W każdym przypadku niezbędny jest unit stomatologiczny. Prawie we wszystkich świadczeniach wymagany jest też separator amalgamatu. Nie muszą go mieć jedynie gabinety ortodontyczne. Wyposażenie gabinetu powinno jeszcze stanowić: lampa polimeryzacyjna, skaler oraz wstrząsarka do amalgamatu. W przypadku świadczeń specjalistycznych konieczne są dodatkowe urządzenia. Udzielając świadczeń w zakresie chirurgii trzeba mieć ssak chirurgiczny, a także zapewnić możliwość badania histopatologicznego.

Personel medyczny

Oprócz świadczeń ogólnostomatologicznych i protetyki stomatologicznej we wszystkich pozostałych zabiegach musi lekarzowi towarzyszyć personel pomocniczy. W teorii oznaczato, że w każdym gabinecie musi być zatrudniona asystentka. Bo trudno wyobrazić sobie przychodnie, w którym nie są udzielane świadczenia dla dzieci i młodzieży. Nie mniej teoretycznie jest to możliwe. Jednak wymagania stawiane personelowi pomocniczemu są wysokie. Pomocą nie może być byle kto. Musi być to osoba, która ma tytuł zawodowy asystentki stomatologicznej lub higienistki stomatologicznej. Rozporządzenie dopuszcza też możliwość, że taka osoba nie ukończyła szkoły policealnej, ale ma dyplom potwierdzający jej kwalifikacje. Osoby, które mają tytuły higienistki lub asystentki stomatologicznej, muszą mieć ukończone szkoły policealne lub studia wyższe na wspomnianych kierunkach.

Oznacza to, że wszystkie pomoce dentystyczne, które obecnie nie mają odpowiednich kwalifikacji, muszą albo ukończyć odpowiednie szkoły, albo ubiegać się o przyznanie dyplomu. Ta ostatnia możliwość skierowana jest przede wszystkim do osób pracujących od lat w zawodzie. O uznanie kwalifikacji trzeba się zwrócić do ministerstwa zdrowia. - Wprowadzenie tych warunków ma poprawić jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta – komentuje swoje decyzje ministerstwo zdrowia. - Zapewnienie pomocy fachowego personelu jest szczególnie istotne w przypadku osób, których reakcje są nieprzewidywalne, a w związku z tym bezpieczeństwo świadczenia wymaga natychmiastowej fachowej pomocy.

Brak fachowej asysty może w niektórych przypadkach skutkować zagrożeniem zdrowia i życia pacjenta. Ponadto ministerstwo odniosło się do konieczności zwracania bacznej uwagi na dezynfekcje. - Świadczenia stomatologiczne są zabiegami inwazyjnymi, w związku z tym wymagana jest szczególna staranność, jeżeli chodzi o sterylizację i dezynfekcję oraz zachowanie wymogów sanitarnych koniecznych przy udzielaniu tych świadczeń – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany w świadczeniach

Na wniosek Konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych, zmieniono lub dookreślono niektóre warunki realizacji przedmiotowych świadczeń gwarantowanych.

1. Uzupełnienie braków zębowych za pomocą ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących, raz na 5 lat w zakresie 5–8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) (Kod ICD – 9 - CM 23.3102)

2. Uzupełnienie braków zębowych za pomocą ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących, raz na 5 lat, w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) (Kod ICD -9 - CM 23.3103)

3. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej, raz na 5 lat, (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) (Kod ICD – 9 - CM 23.3104)

4. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat, (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) (Kod ICD-9- CM 23.3105)

5. Kiretaż zwykły w obrębie uzębienia (dotyczy świadczeń dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych)

Oddzielnie chirurgia i periodontologia

Dokonano zmiany warunków udzielania świadczeń zdrowotnych chirurgii stomatologicznej i periodontologii poprzez wydzielenie poszczególnych świadczeń. Rozdzielenie kontraktowania udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu periodontologii i chirurgii stomatologicznej umożliwi zabezpieczenie opieki specjalistycznej z zakresu periodontologii dla polskiej populacji na właściwym poziomie. Obecnie przyjęte rozwiązanie polegające na połączeniu pakietów tych świadczeń, skutkuje udzielaniem głównie świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej – jako tańszych oraz brakiem możliwości zabezpieczenia opieki periodontologicznej na właściwym poziomie oraz znacznym ograniczeniem dostępności do tych świadczeń.

Taka sytuacja (wspólny kontrakt) nie zapewnia więc rzeczywistej opieki nad pacjentami z chorobami przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Ponadto, połączono w jeden załączniki odnoszące się do profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci do ukończenia 6. roku życia i do profilaktycznych świad-czeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia. Jednocześnie ujednolicono nazwy świadczeń gwarantowanych zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD -9 - CM oraz przedstawiono rozporządzenie w bardziej czytelnej formie, mającej na celu nadanie zapisom dotyczącym warunków udzielania świadczeń stomatologicznych takiej postaci, która będzie pozwalała na ich jednoznaczną interpretację. (PS) Świadczenia gwarantowane 1 Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych

1. Personel 1.1 Lekarz dentysta

2. Sprzęt i wyposażenie

2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

2.2 Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń

2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń

2.4 Wstrząsarka do amalgamatu w miejscu udzielania świadczeń

2.5 Separator amalgamatu

2. Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1. Personel

1.1 Lekarz dentysta

1.2 Personel pomocniczy, który stanowią:

1) osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:

a) tytuł zawodowy „asystentka stomatologiczna” lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie „asystentka stomatologiczna”, lub

b) tytuł zawodowy „higienistka stomatologiczna” lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie „higienistka stomatologiczna”, lub

2) osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała: tytuł zawodowy „higienistka stomatologiczna” lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie „higienistka stomatologiczna”

2. Sprzęt i wyposażenie Takie same wymogi jak w warunkach realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych

3. Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

1. Personel

1.1 Lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej, stomatologii ogólnej lub lekarz dentysta specjalista w dziedzienie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

1.2 Personel pomocniczy, o wykształceniu jak w warunkach realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1.3 Lekarz posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji.

1.4 Pielęgniarka anestezjologiczna

2. Sprzęt i wyposażenie Oprócz sprzętu wymaganego w przypadku świadczeń ogólnych dodatkowo:

2.1 Stanowisko do znieczuleń

2.2 Stanowisko wybudzeń

2.3 Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego

4. Warunki realizacji świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

1. Personel

1.1 Lekarz dentysta

1.2 Personel pomocniczy, o odpowiednim wykształceniu (jak wyżej)

2. Sprzęt i wyposażenie

2.1 Lampa bakteriobójcza oraz takie samo jak realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych

5. Warunki realizacji świadczeń chirurgii stomatologicznej

1. Personel

1.1 Lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej lub lekarz dentysta specjalista z zakresu chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo– twarzowej lub chirurgii szczękowej.

1.2 Personel pomocniczy, o odpowiednim wykształceniu (jak wyżej)

2. Sprzęt i wyposażenie

2.1 Unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

2.2 Separator amalgamatu

2.3. Ssak chirurgiczny – w miejscu udzielania świadczeń

3. Zapewnienie realizacji

3.1 Badania histopatologiczne

6. Warunki realizacji świadczeń periodontologii

1. Personel

1.1 Lekarz dentysta specjalista periodontologii lub paradontologii

1.2 Personel pomocniczy, o odpowiednim wykształceniu (jak wyżej)

2. Sprzęt i wyposażenie

2.1 Unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

2.2 Separator amalgamatu

2.3 Skaler – w miejscu udzielania świadczeń

3. Zapewnienie realizacji

3.1 Badania histopatologiczne

7. Warunki realizacji świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1. Personel

1.1 Lekarz dentysta specjalista ortodoncji

1.2 Personel pomocniczy, o odpowiednim wykształceniu (jak wyżej)

2. Sprzęt i wyposażenie

2.1 Unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

8. Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej

1. Personel

1.1 Lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej

2. Sprzęt i wyposażenie

2.1 Unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

2.2 Separator amalgamatu

9. Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

1. Personel

1.1 Lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej lub chirurgii szczękowo–twarzowej lub chirurgii szczękowej lub chirurgii stomatologicznej

2. Sprzęt i wyposażenie

2.1 Unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń

2.2 Separator amalgamatu

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA