Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowyganimet.pl - portal dla lekarzy dentystówSwoje stanowisko w sprawie uprawnień lekarzy dentystów do zwiększonego wynagrodzenia przypominiała Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie zgadza się tym samym z interpretacją resortu zdrowia, który odmawia zwiększonego wynagrodzenia, tym którzy nie podpiszą „lojalki”.

 

Odmienna interpretacja Ministerstwa Zdrowia, wobec zapisu art. 16 punkt j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w zakresie uprawnień stomatologów rezydentów do zwiększonego wynagrodzenia z tytułu zobowiązania się do pracy w kraju po uzyskaniu tytułu specjalisty nie może pozbawiać lekarzy dentystów prawa określonego w ww. ustawie – zaznacza Naczelna Izba Lekarska. Przedstawiciele NRL przypominają o wzorze oświadczenia do skorzystania z uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia (wzór znajduje się w załączniku). Osoby zainteresowane złożeniem ww. deklaracji powinny ją przedłożyć w jednostce, w której prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne. Jeżeli nastąpi odmowa przyznania podwyższonego wynagrodzenia, należy powiadomić o tym komisję stomatologiczną właściwej okręgowej rady lekarskiej – czytamy na stronie internetowej NRL. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy prowadzi własną akcję wspierającą prawo dentystów - rezydentów do zwiększonego wynagrodzenia. Na jej stronie internetowej można znaleźć formularze i proponowane schematy postępowania.
Lekarz rezydent chcący otrzymywać wyłżesz wynagrodzenia musi podpisać oświadczenie. Treść tego oświadczenia to::
„Niniejszym, na podstawie art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn. zm.), ja niżej podpisany zobowiązuję się do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu (w przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego, dwuletni okres wykonywania zawodu ulega proporcjonalnemu skróceniu).
Jednocześnie, w przypadku niewywiązania się z powyższego zobowiązania lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji, zobowiązuję się do zapłaty kary określonej zgodnie z art. 16j ust. 2l ww. ustawy.”
Ile wynosi kara? Trzeba dokładnie przestudiować zapis ustawy, a w szczególności punkt 2l:
„W przypadku niewywiązania się z zobowiązania, o którym mowa w ust.
2b, lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji, lekarz jest obowiązany do zapłaty kary w wysokości równej 75% iloczynu liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego, o
którym mowa w ust.2b, oraz kwoty odpowiednio 700 zł, w przypadku gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w priorytetowej dziedzinie medycyny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust.4, albo 600 zł, w przypadku gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny innej niż priorytetowa.”

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA