Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Projekt zarządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

– Wynagrodzenie rezydentów na specjalizacjach z dziedzin priorytetowych w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wyniesie 8308 zł brutto, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł brutto – wynika z projektu zarządzenia.

Podwyżki na razie tylko dla rezydentów

– Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia wzrost wynagrodzeń lekarzy objętych regulacją opiniowanego projektu, zauważa jednak, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie efektem docenienia wartości pracy lekarza. Samorząd lekarski uważa, że współczynniki wynagrodzeń określone w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych są dla lekarzy zbyt niskie. Zgodnie z postulatami środowiska lekarskiego, wyrażanymi przez Krajowy Zjazd Lekarzy, minimalne wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty stażysty powinno równać się przeciętnemu wynagrodzeniu, wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta powinno być na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, a lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej – czytamy na stronie NIL.

Prezydium NRL chce kolejnych zmian wynagrodzeń

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje ponadto, że waloryzacji wymaga kwota zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, którzy zobowiązują się do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie 2 lat z 5 kolejnych lat po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. (art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Dodatek ten, wynoszący 700 zł, w przypadku priorytetowych dziedzin medycyny oraz 600 zł, w pozostałych dziedzinach medycyny, został przyjęty w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jego wysokość, po 5 latach obowiązywania, winna zostać skorygowana co najmniej o wskaźnik inflacji.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Dentyści dostaną więcej pieniędzy

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.