Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Strony internetowe, na których udostępniane są dane lekarzy bez ich zgodny powinny usunąć te wpisy – twierdzi Prezes NRL Maciej Hamankiewicz. Wystosował on skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przede wszystkim chodzi mu o działanie  serwisów rankinglekarzy.pl oraz ZnanyLekarz.pl.

 Zdaniem prezesa NGL serwisy te przetwarzają dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów bez podstawy prawnej oraz z naruszeniem obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych. Dlatego zwrócił się do nich  o usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

Poprosił ich o usunięcie danych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie wyrazili na to zgody.

Prezes NRL wskazuje również, że jedyną przesłanką, której spełnienie uczyniłoby dopuszczalnym przetwarzanie danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów na stronach internetowych www.znanylekarz.pl oraz www.rankinglekarzy.pl jest zgoda zainteresowanych osób. W sytuacji, gdy profile lekarzy, lekarzy dentystów zawierające ich dane osobowe powstają na ww. portalach bez ich zgody, a nawet wiedzy osób zainteresowanych, działalność administratorów takich stron internetowych należy uznać za niezgodną z prawem.

 

Lekarze, którzy nie chcą czekać na systemowe rozwiązanie tego problemu mogą indywidualnie wysłać do serwisów internetowych adnotację z prośbą o usunięcie ich danych z serwisu. Należy się przy tym powołać na art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jeśli wszystkie punkty art. 25 nie zostały wypełnione, administrator serwisu musi usunąć wpis.

 

Art. 25.

1. W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą,

administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po

utrwaleniu zebranych danych, o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem

danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i

nazwisku,

2) celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach

odbiorców danych,

3) źródle danych,

4) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych

bez wiedzy osoby, której dane dotyczą,

2) (uchylony),

3) dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych,

statystycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza

praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, a spełnienie wymagań określonych

w ust. 1 wymagałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji

celu badania,

4) (uchylony),

5) dane są przetwarzane przez administratora, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i

ust. 2 pkt. 1, na podstawie przepisów prawa,

6) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA