Koronawirus
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówKomunikat Komisji Stomatologicznej NRL z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

I. Udzielanie świadczeń

I.1. Komisja Stomatologiczna NRL rekomenduje lekarzom dentystom śledzenie na bieżąco rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Na stronie internetowej KS NRL zamieszczone są łącza do profesjonalnych wytycznych dot.higieny w gabinecie stomatologicznym i algorytmu postepowania z pacjentami podejrzewanymi o nosicielstwo koronawirusa SARS-CoV-2. Szczególnej uwadze polecamy dbałość o dezynfekcję wycisków anatomicznych i modeli, jako elementów przekazywanych współpracujących z gabinetem laboratoriom. Niemniej, w imieniu środowiska stomatologicznego czujemy się w obowiązku zwrócić uwagę, że zawód lekarza dentysty jest w najwyższym stopniu narażony na zakażenia roznoszone drogą kropelkową. 90% świadczeń stomatologicznych odbywa się z użyciem narzędzi tworzących aerozol wody i cząsteczek śliny. Resztki aerozolu pozostają w powietrzu po zakończonym zabiegu. Niezależnie od ochrony osobistej lekarza i personelu pomocniczego i niezależnie od typowego zagrożenia, jakie stwarza poczekalnia placówki ambulatoryjnej , zagrożenie dla personelu i kolejnego przyjmowanego pacjenta zakażeniem drogą kropelkową jest dużo większe, niż w poradniach innych specjalizacji. Z tego względu, zawieszenie przyjęć, czy też ich ograniczenie trzeba traktować jako prawo do indywidualnych decyzji lekarzy wykonujących zawód w formie praktyki lekarskiej, czy też w formie podmiotów leczniczych.

I.2. Osobnym zagadnieniem, jakie musi być rozważone to uprawnienie placówek stomatologicznych do ograniczenia przyjęć w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Poza przypadkami niesienia ulgi w cierpieniu , do uznania każdego Świadczeniodawcy powinno zostać pozostawione wyznaczenie zakresu świadczeń planowych. W warunkach ogłoszonej pandemii , mając na względzie specyfikę, o której mowa w pkt.I.1. zapisy umów z NFZ nie powinny mieć pierwszeństwa przed nadrzędnym prymatem ochrony pacjentów , lekarzy dentystów i personelu placówki. Komisja wniesie pod obrady Prezydium NRL postulat uregulowania tej kwestii w ramach dwustronnych relacji NRL-NFZ.

I.3 Dostęp personelu medycznego do testów na obecność w organizmie wirusa SARS-CoV-2. Personel medyczny, z naturalnych względów powinien mieć priorytetowy dostęp do testów. Taki postulat Naczelna Izba Lekarska już zgłosiła i oczekuje na jego realizację.

II. Sytuacja finansowa praktyk i podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w obliczu epidemii/pandemii

II.1. Ostateczny kształt rozwiązań legislacyjnych przewidzianych jako działania osłonowe, zmniejszające rozmiar strat w gospodarce są jeszcze przedmiotem prac. Senat RP , w ramach inicjatywy ustawodawczej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Według oświadczeń przedstawicieli Rządu, w resortach gospodarczych trwają prace nad ustawą w sposób generalny regulującą prawo przedsiębiorców dotkniętych stratami spowodowanymi epidemią do różnych form wsparcia (bezpośrednie dotacje, ulgi w ZUS, umorzenia itp). Status przedsiębiorców ubiegających się o takie formy wsparcia zależeć może od tego, czy straty wywołane będą własną decyzją przedsiębiorcy o zawieszeniu działalności , czy też decyzjami organów państwa nakazującymi przerwy w działalności lub jej zawieszenie. 1 W dniu wydania Komunikatu, WHO ogłosiła, iż epidemię COVID-19 można scharakteryzować jako pandemię

II.2. Podkreślenia zatem wymaga, że zawieszenie działalności przez placówkę medyczną (w szczególności - z przyczyn podanych w pkt. I.1.-przez placówkę stomatologiczną) nie może być zrównywane z decyzją o zawieszeniu działalności z powodu jej nieopłacalności (spadek koniunktury). W trakcie konsultacji społecznych nad projektami przepisów , o których mowa w pkt.II.1. izby lekarskie będą przyglądać się projektowanym przepisom pod kątem ich zastosowania do działalności leczniczej.

II.3. W przypadku braku wystarczających rozwiązań w przepisach ogólnych , sytuacja epidemiologiczna w przypadku placówek posiadających kontrakt z NFZ może w stosunku do np.: a)gabinetów szkolnych, w przypadku odwołania zajęć szkolnych na okres dłuższy niż 2 tygodnie; b)innych placówek stomatologicznych , które poza przypadkami niecierpiącym zwłoki odwołają na dłużej niż 2 tygodnie przyjęcia planowe wymagać wprowadzenia przez Fundusz zaliczkowych wypłat części miesięcznego zobowiązania , z opcją rozliczenia tych wypłat wykonanymi świadczeniami do końca 2020r. W stosunku zaś do Świadczeniodawców, którzy podejmą decyzję o utrzymaniu przyjęć planowych powinien być nałożony na wykonania świadczeń współczynnik korygujący, uwzględniający zmniejszoną liczbę pacjentów z uwagi na konieczność staranniejszych niż zazwyczaj czynności dezynfekcji.

III. Zaopatrzenie placówek stomatologicznych w wyroby medyczne służące ochronie osobistej i dezynfekcji.

III.1. Ustawa specjalna, z 2 marca zawiera potencjalnie niebezpieczny przepis zagrażający bezpieczeństwu sanitarnemu praktyk lekarskich poprzez możliwe zablokowanie sprzedaży praktykom kluczowych produktów związanych z ochroną osobistą i dezynfekcją. W związku z zapytaniami , które zapewne napływają do okręgowych izb lekarskich, wyrażającymi niepokój w tej sprawie, informuję o działaniach Naczelnej Rady Lekarskiej: 1.Problem został zauważony niezwłocznie po opublikowaniu projektu ustawy na witrynie Sejmu RP. W tej sprawie zostało wysłane w dniu ukazania się projektu ustawy (2 marca) pismo do Komisji Zdrowia Sejmu. Już w godzinach przedpołudniowych ukazał się na jednym z portali medycznych wywiad z wiceprezesem NRL omawiający ten problem. 2.Przedstawiciel NIL uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu w dniu 2 marca 3.Przygotowano stosowną poprawkę do projektu ustawy i uzgodniono z jednym z posłów jej formalne wniesienie na posiedzeniu Komisji. 4.W dniu posiedzenia komisji senackich (5 marca) odbyły się rozmowy Prezesa NRL z Ministerstwem Zdrowia, w tym osobiście z min.Szumowskim. 5.W tym samym czasie ukazał się tekst na stronach internetowych Rzeczpospolitej sygnalizujący problem. 6.Przygotowana została poprawka na posiedzenie połączonych komisji: Ustawodawczej i Zdrowia Senatu RP. Przedstawiciel NIL występował w tej sprawie na tym właśnie posiedzeniu. Do złożenia poprawki jednak nie doszło , gdyż senatorowie podjęli decyzję o niezgłaszaniu żadnych poprawek i rekomendowaniu Senatowi uchwałę akceptującą ustawę sejmową, aby nie opóźniać podpisu Prezydenta i wejścia w życie ustawy. 7.Medyczne newslettery rozpropagowały tę sprawę w środowisku branżowym. Na stronie internetowej NIL zamieszczone są artykuły szczegółowo analizujące możliwą sekwencję zdarzeń. 8. Bierzemy udział w pracach połączonych Komisji Senatu: Ustawodawczej i Zdrowia. W dniu dzisiejszym Komisja Ustawodawcza Senatu RP podjęła uchwałę o przedstawieniu Senatowi projektu ustawy nowelizującej ustawę z 2 marca w brzmieniu uwzględniającym oczywiste prawo praktyk lekarskich do równego prawa do zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych.

III.2. Komisja Stomatologiczna NRL przypomina, że obowiązujące na mocy ustawy z 2 marca restrykcje nie obowiązują do momentu wydania przez Ministra Zdrowia obwieszczenia o wykazie leków i wyrobów medycznych objętych ograniczoną sprzedażą. Wszelkie więc formy zbywania lekarzy przez pracowników hurtowni pod pretekstem zakazu sprzedaży wyrobów medycznych praktykom są pozbawione na dziś jakiejkolwiek podstawy prawnej. III.3. Niezależnie od losów projektu nowelizacji ustawy z 2 marca, wszystkie placówki medyczne, w miarę możliwości posiadanych przez Agencję Rezerw Państwowych powinny być doposażone w niezbędne dla dalszego funkcjonowania ilości rękawic, fartuchów jednorazowych, masek i płynów dezynfekcyjnych. IV. Informacja Komisja przypomina o istniejących i niezawodnych kanałach przekazywania informacji o sprawach bieżących : ·serwis stomatologiczny witryny internetowej NIL https://nil.org.pl lub https://stom.hipokrates.org·konto Twitterowe KS NRL @StomatolodzyN (zakładając swój profil TT można wydać dyspozycję „obserwuj użytkownika @StomatolodzyN” i wówczas najnowsze tweety z naszego konta otrzymuje się na własny adres e-mail) Komunikat ten nie jest prezentacją oficjalnego stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich i Regulaminem NRL prawo takie przysługuje wyłącznie organom NIL. Komunikat jest sygnalizacją kierunków prac Komisji i postulatów napływających do Komisji. Wszystkie powyższe uwagi i postulaty zostaną niezwłocznie przekazane Prezydium NRL, Prezesowi NRL i za ich pośrednictwem -właściwym organom władz i instytucji państwowych.

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL

Andrzej Cisło Wiceprezes NRL

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA