NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swej stronie internetowej projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmian jest wiele, więc warto zapoznać się z tym projektem. Ministerstwo dało tylko tydzień czasu na składanie uwag do projektu. Niestety ostatni dzień minął wczoraj.

Projekt zawiera dwie istotne zmiany dla lekarzy:

1) w zakresie kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającą na wyłączeniu z obowiązku oceny przygotowywanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych warunków realizacji świadczeń, co ma na celu usprawnienie procesu oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych świadczeń gwarantowanych (zmiany art. 31c, 31 e, 31g, 31h, 31n),

2) wprowadzenie ustawowej możliwości zawierania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów ze świadczeniodawcami, którzy nie spełniają wymaganych warunków, określonych na podstawie art. 31d ustawy.

Oraz mniej istotne zmiany dla lekarzy, ale istotne dla funkcjonowania NFZ-u:

1) zasad naliczania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników; biorąc pod uwagę, że obecnie składka dla tej grupy osób jest uzależniona od ceny kwintala żyta, która podlega znacznym wahaniom, zmiana ta, polegająca na powiązaniu składki z wysokością minimalnego wynagrodzenia, ma na celu zapewnienie stabilności w zakresie wysokości środków przekazywanych do NFZ za tę grupę osób (zmiany art. 79 i 80);

2) zasad naliczania składki za niektóre osoby (przede wszystkim dotyczy osób oddelegowanych do pracy w innych krajach) i ma na celu uszczelnienie regulacji dotyczących obowiązku odprowadzania składki w tym zakresie (zmiana art. 83);

5) zasad przekazywania do NFZ środków z dotacji budżetowej na finansowanie świadczeń m.in. dla osób nieubezpieczonych i ma na celu zwiększenie puli środków przekazywanych na świadczenia zdrowotne (poprzez wyłączenie kosztów administracyjnych) oraz usprawnienie procesu przekazywania środków z dotacji do NFZ (zmiany art. 13a oraz art. 97);

Dodatkowo projekt zawiera zmianę w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaĽnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570), polegającą na uchyleniu upoważnień ustawowych zawartych w art. 8 ust. 5, art. 18 ust. 10, art. 21 ust. 9, art. 38 ust. 2 oraz art. 40 ust. 6. Wskazana zmiana jest konsekwencją zmiany art. 13a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA