NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

20362821 xxl800 zł dofinansowania na zakup programu do e-dokumentacji udzieli NFZ wszystkim przychodniom, które zakupiły stosowne oprogramowanie w 2018 lub 2019 roku i mają podpisany kontrakt na świadczenia finansowane przez NFZ. Taka decyzję podjął prezes NFZ. Wnioski można składać do 10 sierpnia.

 

Szczegółowo zasady udzielania dofinansowania określa Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców.

Dofinansowanie udzielane jest uprawnionemu świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Aby uzyskać dofinansowanie na zakupu oprogramowania, trzeba do 10 sierpnia 2019 r., złożyć do dyrektora właściwego oddziału Funduszu wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. oprogramowania.

Kwota dofinansowania zakupu oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć 80% poniesionych wydatków, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 000 zł. Jeśli zakup oprogramowania kosztował więcej niż 1000 zł, to maksymalne dofinansowanie wyniesie 800 zł.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Stosowne wnioski można pobrać ze strony

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA