Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Prowadząc własny gabinet, warto zapoznać się z uprawnieniami kontrolnymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (z dnia 13 października 1998 roku). Według www.zus.pl uprawnienia ZUS-u obejmują głównie kontrolę…

 

 

 

wykonywania przez płatników składek, a przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Płatnikiem składek jest każdy podmiot leczniczy będący pracodawcą. Informacje o postępowaniu kontrolnym znajdziemy w artykule 86 dziesiątego rozdziału tej ustawy. ZUS może kontrolować:

- prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek;

- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;

- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

- wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;

- dokonywania oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Artykuł 87 dodaje, że z trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli zakładu ma prawo:

- badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli;

- dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek;

- zabezpieczać zebrane dowody;

- żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego;

- legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;

- przesłuchiwać świadków;

- przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.

Kontrole ZUS mają formę dwóch trybów: planowego i doraźnego. Kontrole planowe wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.