Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Powstał nowy projekt ustawy, który uszczegóławia obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów. W projekcie czytamy, że dostęp do dokumentacji będą miały również osoby dokonujące wpisów do dokumentacji medycznej pod nadzorem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, pracownicy rejestracji, archiwum, studenci nauk medycznych.

 

W projekcie doprecyzowano również kwestię dotyczącą procedur związanych z przejęciem dokumentacji po zakończeniu działalności lecznicy. Mają się tym zająć podmioty, które przejmą zadania zlikwidowanej placówki; samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych; NFZ; podmiot tworzący albo sprawujący nadzór (w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą). Uregulowane będą również obowiązki podmiotu przechowującego dokumentację medyczną – główne to zabezpieczenie dokumentacji przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz zapewnienie podmiotom uprawnionym warunków umożliwiających dostęp do dokumentacji bez zbędnej zwłoki. Podmioty, które niedostatecznie zabezpieczą dokumentację, mogą liczyć się z nałożeniem kary finansowej.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA