Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówProjekt rozporządzenia, który reguluje sposób ogłaszania postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert oraz prac komisji konkursowych przedstawiło Ministerstwo Zdrowia.

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do przedstawionego projektu. Przewidziana w treści projektu dychotomia kompetencji Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału budzi obawy o to, czy obydwa uprawnione podmioty nie będą korzystać krzyżowo z przysługujących im kompetencji w konkretnym postępowaniu. Zasadnym byłoby jednoznaczne wskazanie, że czynności w toku postępowania wykonuje podmiot prowadzący postępowanie tj. w zależności do tego czy postępowanie zostało ogłoszone przez Prezesa czy dyrektora oddziału – Prezes Funduszu albo dyrektor oddziału. Kolejna uwaga dotyczy przepisu § 3 ust. 2 pkt 5. Prezydium NRL twierdzi, że przepis nie powinien określać maksymalnej liczby zawieranych umów, co może sprzyjać podejmowaniu decyzji w przedmiocie rezerwowania przedmiotu postępowania dużym podmiotom i wykluczając z postępowania podmioty mniejsze; takie narzędzie limitowania możliwości dostępu do realizacji świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowia nie sprzyja transparentności systemu kontaktowania świadczeń. Z projektem można zapoznać się klikając na ten link. - https://legislacja.gov.pl/docs//516/12337156/12710006/12710007/dokument460100.pdf