Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarze zatrudnieni na etatach w ZOZ-ach, nie muszą wykupywać dodatkowych obowiązkowych ubezpieczeń OC. Taką oficjalną interpretację przepisu, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia tego roku podało Ministerstwo Zdrowia. Brak ubezpieczenia  OC nie może być też powodem rozwiązania umowy o pracę pomiędzy lekarzem a ZOZ-em.

Ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat w tej sprawie. To bardzo ważny komunikat. Interpretując ustawę o izbach lekarskich, odnosiło się wrażenie, że aby móc wykonywać zawód lekarza czy lekarza dentysty trzeba mieć wykupioną polisę ubezpieczenia obowiązkowego OC (odpowiedzialności cywilnej). Dotyczyło to wszystkich lekarzy pracujących zarówno w ZOZ-ach, jak i w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej. Jednak ZOZ-y i tak mają wykupioną polisę OC zatem lekarz pracujący w ZOZ-ie byłby zabezpieczony dwukrotnie. Oczywiście za ta drugą polisę musiałby zapłacić z własnej kieszeni (ok. 500 zł)

Marek Twardowski z Ministerstwa Zdrowia  tłumaczy, że z obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej zwolnieni zostali ci spośród lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, którzy wykonują pracę w ramach stosunku pracy. W ich przypadku bowiem odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu będzie wyłączona na mocy art. 120 Kodeksu pracy, a podmiotem wyłącznie zobowiązanym do naprawienia szkody będzie zatrudniający ich pracodawca.
W związku z powyższym brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych nie jest również przesłanką mogącą warunkować zatrudnienie lekarza w zakładzie opieki zdrowotnej w ramach stosunku pracy.
Ponadto należy zwrócić uwagę na ust. 4 art. 48a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wyłącza obowiązek określony w ust. 1 w zakresie czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Należy równocześnie podkreślić, że przedstawiona wyżej interpretacja zgodna jest z powszechnie uznanymi zasadami wykładni prawa nakazującymi, przy stosowaniu każdej z metod wykładni (językowej, systemowej, celowościowej), branie pod uwagę całą treść aktu prawnego. Dlatego też dokonując interpretacji art. 48a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty trzeba brać pod uwagę całość tego przepisu, nie zaś ograniczać się jedynie do jego części zawartej ust. 1. Analizując bowiem wyłącznie treść ust. 1 nie jesteśmy w stanie prawidłowo określić zakresu przedmiotowego i podmiotowego omawianej normy prawnej.

Przepis art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póĽn. zm.) stanowi, że lekarz podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych wówczas, gdy wykonuje zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: w zakładzie opieki zdrowotnej  lub w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej.