Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich lekarzy. Przepis obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Polisa ma chronić lekarzy przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu lekarza. Co z lekarzami, którzy mają wykupione polisy dobrowolne. Czy muszą wykupić dodatkowo ubezpieczenie obowiązkowe?

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC nakłada na lekarzy ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708). Rozszerza ona wymóg posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC dla lekarzy na wszystkich uprawiających ten zawód.

Do tej pory obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegali jedynie lekarze świadczący usługi dla ZOZ-ów lub gabinetów mających podpisane umowy z NFZ. Ubezpieczeniem nie byli objęci lekarze przyjmujący pacjentów prywatnie.

W nowej ustawie o izbach lekarskich przyjęto, że lekarz wykonujący zawód na terytorium Polski w zakładzie opieki zdrowotnej lub w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Informuje o tym art. 117 ustawy, który dosłownie brzmi tak:

Art. 117. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póĽn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14.  Do lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 i 45 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).";

  2)   po art. 48 dodaje się art. 48a i 48b w brzmieniu:

"Art. 48a. 1.  Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   w zakładzie opieki zdrowotnej,

2)   w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej

- podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

2.   Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3.   Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

4.   Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 48b.    Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 48a, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres wykonywanych czynności."

 

Czytaj całą ustawę o izbach lekarskich tutaj

 

Zatem obowiązek ubezpieczenia lekarzy dotyczy, wszystkich którzy wykonują zawód zarówno w zakładach opieki zdrowotnej, jak i w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej.

Problem jednak w tym, że wciąż Ministerstwo Finansów nie wydało rozporządzenia umożliwiającego wystawianie polis obowiązkowych przez zakłady ubezpieczeniowe. Zatem nie ma możliwości, póki co, wykupienia polisy obowiązkowej. Prawdopodobnie za kilka dni, może tygodni to się zmieni.

Kolejny problem co z lekarzami, którzy mają wykupione Policy dobrowolne. Czy będą musieli wykupić kolejną polisę?

O tym dowiemy się dopiero, gdy poznamy treść rozporządzenia. Ostatnio w 2007 roku, gdy wystąpił podobny problem  MF zezwoliło na wygaśnięcie polis dobrowolnych i zawarcie obowiązkowych od następnego dnia. Logika wskazuję, tym razem powinno być podobnie.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA