Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego – to w kolejności ważności akty prawne, którym podlega lekarz i lekarz dentysta. Ich nieprzestrzeganie wiąże się z sankcjami takimi jak: odszkodowanie, zadośćuczynienie, kara pozbawienia wolności, zakaz wykonywania zawodu, sądy lekarskie: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych, ograniczenie zakresu wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Dla lekarzy istotne są ustawy i rozporządzenia (przy czym w hierarchii ustawodawczej, ustawy są ważniejsze niż rozporządzenia): o izbach lekarskich (z dnia 2 grudnia 2009 r.), o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z dnia 5 grudnia 1996 r.), o działalności leczniczej (z dnia 15 kwietnia 2011 r.), o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z dnia 6 listopada 2008 r.).

Uwaga: Kodeks Etyki Lekarskiej, zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, obwieszczenia Ministra Zdrowia, komunikaty i listy Prezesa NFZ lub Ministra Zdrowia nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Jednak w niektórych sytuacjach obowiązek ich przestrzegania może wynikać z prawa. Tak jest w przypadku Kodeksu Etyki Lekarskiej. Obowiązek jego przestrzegania ujęto w ustawie o izbach lekarskich oraz w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Co do komunikatów i listów Prezesa NFZ lekarz nie ma obowiązku do stosowania się do nich, chyba, że lekarz jest zobligowany umową z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Z kolei obwieszczenia Ministra Zdrowia mają charakter informacyjny. Jeśli lekarz nie zastosuje się do nich i przykładowo przepisze inny lek, który jest niezgodny ze wskazaniami określonymi w danym obwieszczeniu to nie ma większych konsekwencji. Jedyne skutki są takie, że NFZ nie zrefunduje leku przepisanego wbrew obwieszczeniu. Ostatnie komunikaty i listy prezesa NFZ należą do źródeł poznania prawa, a zatem nie stanowią go, lecz je opisują.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA