Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

11071755 xxlObowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej uchylony – taka informacja w połowie grudnia pojawiła się na oficjalnym portalu Naczelnej Izby Lekarskiej. Jednak sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana.

 

Pretekstem do ogłoszenia, że Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej uchylony było podpisanie przez Ministra Zdrowia 11 grudnia 2018 r. rozporządzenia, na mocy którego uchylono §10a rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Paragraf ten brzmiał:

„§ 10a. Świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524):

1) historii choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;

2) historii zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.”

Minister Zdrowia w swoim rozporządzeniu uchylił ten paragraf oraz wykreślił datę 1 stycznia 2019 roku, określająca dzień w którym ten paragraf miałby zacząć obowiązywać. Zatem nie znamy nowej daty wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Z tego faktu ucieszyło się prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej. W swoim oświadczeniu NIL napisała:

„Dostrzegając, że realizacja tego obowiązku byłaby dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów niemożliwa lub wiązałaby się ze znacznymi utrudnieniami i kosztami, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło starania, aby Minister Zdrowia wycofał się z tego pomysłu. W tej sprawie Prezydium NRL skierowało apel do Ministra Zdrowia, następnie przypomniało ten postulat w stanowisku Prezydium NRL z dnia 29 czerwca 2018 r. Postulat powtórzono także w czasie wizyty Ministra Zdrowia na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 20 lipca 2018 r.

Należy wyrazić zadowolenie, że po wystąpieniu Naczelnej Izby Lekarskiej dostrzeżono, że  świadczeniodawcy nie są obecnie dostatecznie przygotowani do wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej historii choroby oraz historii zdrowia i choroby.”

Jednak wydaje się, ze problem jest nieco bardziej złożony. Bowiem faktycznie paragraf 10a został wykreślony, ale Ministerstwo Zdrowia przypomina (w aktualnościach na stronie mz.gov.pl), że od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje jednak e-dokumentacja. Treść komunikatu Ministerstwa Zdrowia jest następująca:

„Od 1 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.).

Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej: 
1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala,
2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu,
3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego,

Reguły tworzenia dokumentacji medycznej są opisane na stronie CSIOZ .
Zgodnie z art. 11 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 113, poz. 657 z późn. zm.), zostały tam zamieszczone formaty oraz standardy wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.”

Zatem rodzi się pytanie, czy lekarz przyjmujący w ramach praktyki lekarskiej lub podmiotu lekarskiego musi prowadzić dokumentacje w formie elektronicznej czy nie?

Wydaje się, że paragraf 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia dotyczy tylko szpitali, ale napisany jest w taki sposób, że nie jest to oczywiste. Tak naprawdę czekamy na oficjalną interpretację tych przepisów, aby było jasne kto musi prowadzić e-dokumentacje, a kto może prowadzić dokumentację na zasadach takich samych jak w 2018 roku.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA