Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSwoje stanowisko w sprawie postępowań dotyczących zawarcia nowych umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych podjęło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Zdaniem NRL kryteria, które wskazał Minister Zdrowia są określone niewłaściwie i na ich podstawnie nie powinno przeprowadzać się postępowań konkursowych.

Na stronie NRL czytamy: „kryteria wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczeń stomatologicznych, są określone niewłaściwie i jako takie nie powinny stanowić podstawy przeprowadzania przez NFZ postępowań konkursowych”.

Prezydium uważa, że część kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia nie pozwala na ocenę jakości, ciągłości czy kompleksowości, co może naruszać prawidłowy przebieg porównywania ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przedstawiciele samorządu uważają również, że określone w załączniku do rozporządzenia kryteria wyboru ofert preferują duże podmioty (punktowanie ilości wykonywanych procedur, praca w dni wolne, świadczenie usług z kilku zakresów), co w konsekwencji, czyni niemożliwym dotrzymanie przez NFZ obowiązku równego traktowania oferentów. Prezydium NRL wniosło o wstrzymanie ogłaszania postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami w rodzaju leczenie stomatologiczne.