300 Light Banner 600x100NGDS

100NGS

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówDostałem informację na temat kontroli Urzędu Wojewódzkiego. Od roku prowadzę podmiot leczniczy. Co będzie przedmiotem takiej kontroli?

 

Odpowiedź:
Urząd Wojewódzki jako organ rejestrowy podmiotów leczniczych ma prawo nadzorować podległe im jednostki. Jest to rodzaj obowiązków, które stoją po stronie administracji publicznej. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, organ rejestrowy ma prawo dokonać kontroli podległego mu podmiotu. O fakcie kontroli organ może (tak jak w Pana wypadku), ale nie musi informować jednostki kontrolowanej. W przypadku innych kontroli istnieje obowiązek informacji o fakcie przeprowadzenia kontroli. W trakcie nadzoru organ będzie sprawdzać przede wszystkim:

-    dane objęte wpisem do rejestru – czy wszystkie komórki organizacyjne zostały wpisane i są aktualne (poradnie);
-    posiadane decyzje właściwego Inspektora Sanitarnego - czy decyzje są aktualne i czy zakres udzielanych świadczeń jest zgodny z decyzją PSSE;
-    Polisę OC – czy została zawarta na odpowiedni zakres świadczeń oraz czy ostała opłacona. Dodatkowo sprawdza się czy polisa została zgłoszona do Wojewody (zaktualizowana);
-    dokumentacja medyczna – sprawdzana jest zarówno indywidualna, jak i zbiorcza, oświadczenia pacjenta, zgoda na udzielane świadczenia. Przedmiotem badania jest prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami przepisów powszechnie obowiązujących;
-    kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych – sprawdzane jest czy personel, który udziela świadczeń zdrowotnych ma ważne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje (przykładowo, czy na stanowisku higienistki stomatologicznej jest zatrudniona osoba, która nie ukończyła odpowiedniej szkoły);
-    posiadanie Regulaminu Organizacyjnego, o którym mówi ustawa o działalności leczniczej (temat ten był szeroko omawiany w poprzednich numerach Nowego Gabinetu Stomatologicznego);
-    sprawdzanie prawa do lokalu.
 Dodatkowo w zależności od województwa, kontrolerzy sprawdzają również dokumentację ochrony danych osobowych, wykonywanie sprawozdań (np. sprawozdanie na temat wytworzonych odpadów, sprawozdania wykonywane w CSIOZ, sprawozdania GUS).

loading...