Konferencja Jubileuszowa z okazji wydania setnego numeru Nowego Gabinetu Stomatologicznego

BanerSO600x100 min

e stom 600x100

BanerIMP600 100 min

USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Ustawa z dnia    21 października  2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw[1])

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw[1])

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana

Projekt z dnia 23 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

loading...