300 Light Banner 600x100NGDS

100NGS

REKLAMA

erekawice

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Ustawa z dnia    21 października  2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw[1])

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw[1])

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana

Projekt z dnia 23 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Projekt z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych2)

loading...