Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przed wakacjami pojawiły się pierwsze kontrole Sanepidu, w których inspektorzy wymagali od lekarzy, używających promieniowania jonizującego, okazania certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta. Lekarz w ciągu 5 lat musi uzyskać 20 punktów szkoleniowych. Te punkty mogą, ale nie muszą być tożsame z punktami edukacyjnymi.

  • Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat
  • Uczestnictwo w szkoleniach obejmujących tematykę ochrony bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych jest najprostszą metodą zdobywania punktów szkoleniowych RTG

 

Konieczność gromadzenia punktów szkoleniowych wynika wprost z art. 33m ustawy Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.).

Zobacz! Kurs obowiązkowy dla lekarzy wykonujących zdjęcia RTG. Rentgenodiagnostyka w praktyce dla lekarzy stomatologów. Kliknij TUTAJ i zdobądź 16 pkt. szkoleniowych w ramach szkolenia z tematyki ochrony radiologicznej.


20 punktów szkoleniowych RTG w 5 lat

W tym artykule czytamy, że „osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta”. W kolejnym punkcie ustawodawca precyzuje w jaki sposób należy podnosić kwalifikacje. Czyli: „w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat”.
Owe 20 punktów szkoleniowych, nazwijmy je dla uproszczenia punkty szkoleniowe RTG, nie są tożsame z punktami edukacyjnymi zdobywanymi na szkoleniach zgłoszonych do okręgowych izb lekarskich. Organizator takiego szkolenia oczywiście może przyznać zarówno punkty szkoleniowe RTG, jak i edukacyjne, jednak punkty szkoleniowe muszą być potwierdzone specjalnym certyfikatem. Wzór takiego certyfikatu został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Musi być w nim napisane, że „na podstawie art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.) zaświadcza się, że
Pan(i) (imię, nazwisko i PESEL uczestnika) ukończył(a) szkolenie obejmujące tematykę ochrony radiologicznej/bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych/medycznych zastosowań promieniowania jonizującego/metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych w zakresie: (musi być podany zakres) w wymiarze (liczba) godzin i uzyskał(a) (liczba) punktów szkoleniowych.

Jak zdobyć punkty szkoleniowe RTG?

Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta jest najprostszą metodą zdobywania punktów szkoleniowych RTG. Jednak ustawa prawo atomowe precyzuje wszystkie sposoby zdobywania punktów szkoleniowych RTG. W 3 punkcie artykułu 33n ustawy Prawo atomowe czytamy:
„ Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1 [koniczność podnoszenia kwalifikacji – przyp. autora], przez:
1) ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu [kurs z ochrony radiologicznej pacjenta – przyp. autora], lub
2) ukończenie innego niż wskazane w pkt 1 szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu każdego z tych szkoleń, lub
3) udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom, o których mowa w pkt 2, lub
4) wygłoszenie wykładu lub wystąpienia w zakresie zagadnień, o których mowa
w pkt 2, na krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji
lub sympozjum naukowym”.
Zatem ten przepis precyzuje zakres tematyczny i formy szkolenia. Podstawą jest ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu. Wydaje się, że łatwiejszym sposobem, ponieważ nie wymagających zdawania egzaminu oraz rozciągniętym w czasie, jest sukcesywny udział w szkoleniach z zakresy RTG. W takim przypadku za 1 godz. szkolenia uzyskuje się jeden punkt szkoleniowy RTG, podobnie jak w przypadku punktów edukacyjnych, za udział w kongresie – 5 pkt, a za wygłoszenie wykładu – 10 pkt szkoleniowych RTG.

Lekarz w ciągu 5 lat musi zdobyć 20 pkt. Co oznacza w ciągu 5 lat. Chodzi o datę dzienną, czyli np. jeśli dziś jest 20 września 2022 r, to 5 lat liczy się od 21 września 2017 r do 20 września 2022 r.

Zdobądź 16 pkt. szkoleniowych w ramach szkolenia z tematyki ochrony radiologicznej. Kliknij TUTAJ i zapisz się na kurs dla lekarzy wykonujących zdjęcia RTG. Rentgenodiagnostyka w praktyce dla lekarzy stomatologów.

 

 

Tematyka szkoleń z zakresu RTG

W ustawie Prawo atomowa tematyka szkoleń została ujęta dość ogólnie, czyli „ochrona radiologiczna, bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych, medyczne zastosowania promieniowania jonizującego lub metody i procedury badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych. Jednak rozporządzanie w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta precyzuje te zagadnienia. W paragrafie 4 czytamy, że „ zakres tematyczny szkolenia, dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujących ich wykonywanie obejmuje wybrane bloki tematyczne, z uwzględnieniem specyfiki:
1) metod i technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych,
2) metod i technik wykonywania zdjęć zewnątrzustnych,
3) obrazowania badań RTG w stomatologii,
4) elementów radiologii stomatologicznej,
5) testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych,
6) medycznych procedur radiologicznych (wzorcowych i szczegółowych),
7) teleradiologii,
8) radiologii twarzowo-szczękowej,
9) stomatologicznej anatomii radiologicznej CT (CBCT)
– w zakresie związanym z ochroną radiologiczną pacjenta.
Zatem jest 9 zakresów tematycznych, z których lekarze muszą pogłębiać swoją wiedzę i muszą zdobywać punkty szkoleniowe RTG.
Organizatorzy szkoleń w tym zakresie powinni przygotować program tak, aby spełniał wszystkie warunki narzucone przez ustawę i rozporządzenie.
Lekarz podczas szkoleń powinien:
• poznać wielkości i jednostki radiologiczne,
• poznać fizyczne właściwości i sposoby kontroli parametrów urządzeń radiologicznych,
• zrozumieć zasady oddziaływania promieniowania jonizującego na człowieka,
• poznać wielkości dawki skutecznej i ekwiwalentnej w stosunku do ryzyka radiacyjnego, w tym również związanego z ekspozycją płodu,
• poznać ogólne założenia ochrony radiologicznej i specyficzne aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzieży) i personelu,
• poznać dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania procedur radiologicznych i zasady ich optymalizacji,
• nauczyć się tworzenia programu zapewnienia jakości ,
• zapoznać się z ustawodawstwem krajowym i europejskim.

 

Zaraz po studiach

Problem mają oczywiście lekarze kończący uczelnie. Studia medyczne, ani odbycie stażu nie uprawniają wedle przepisów tej ustawy do wykonywania zdjęć. Dlatego młody lekarz bezpośrednio po studiach powinien zapisać się na odpowiednie szkolenie i uzyskać jak najszybciej owe 20 punktów szkoleniowych.

Podsumowując

Lekarze dentyści wykonujący zdjęcie RTG lub nadzorujący wykonywanie takich zdjęć mają więc dwie możliwości. Albo ukończenia raz na 5 lat kursu z ochrony radiologicznej pacjenta i zdania odpowiedniego egzaminu, albo uczestnictwa w szkoleniach związanych z ochroną radiologiczną pacjenta i gromadzenia punktów szkoleniowych RTG. W ciągu 5 lat tych punktów trzeba zdobyć 20.
Szkolenia takie są organizowane m.in. przez Szkołę Stomatologii (www.szkolastomatologii.pl). Najbliższe szkolenie, dwudniowe, na którym można zdobyć aż 16 pkt szkoleniowych RTG, odbędzie się 1 i 2 października 2022 r. Temat szkolenia: Rentgenodiagnostyka w praktyce dla lekarzy stomatologów. Kurs obowiązkowy dla lekarzy wykonujących zdjęcia RTG. 2 dni. Następnie, podczas 9. Zjazdu Lekarzy Dentystów (zapisy: www.9zld.pl), 10 grudnia zapraszamy na szkolenie „Rentgenodiagnostyka w praktyce dla lekarzy stomatologów, czyli jak prawidłowo wykonać zdjęcie RTG i jak prawidłowo je odczytać”. Za to szkolenie będzie można otrzymać 5 punktów szkoleniowych RTG.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA