Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Prowadzeniem rejestru podmiotów leczniczych zajmuje się wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub wydział zdrowia urzędu wojewódzkiego. Nie trzeba się już fatygować do tych instytucji, aby złożyć wniosek czy uzupełnić wpis. A do 30 czerwca 2012 na mocy ustawy o działalności leczniczej, niektóre podmioty i praktyki musza wnioski uzupełnić. System działa i to sprawnie na stronach internetowych.

 

 

Wniosek w formie elektronicznej, z wykorzystaniem elektronicznego podpisu nozna złożyć na stronie: www.rejestrzoz.gov.pl lub przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Istotne jest to, żeby adres e-mail, z którego wysyłany jest wniosek i który zostaje we wniosku wpisany był aktywny.

Właśnie na ten adres zostaje wysłana przez organ prowadzący rejestr informacja dotycząca wydania zaświadczenia o rejestracji, jak również dane, dzięki którym można pobrać zaświadczenie z systemu informatycznego. Do 31 grudnia 2012 roku możliwe jest jeszcze wysyłanie wniosków w formie papierowej. Potem będzie to można zrobić już tylko elektronicznie.

Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej we wnioskach należy zamieścić (do 30 czerwca 2012 roku) szereg danych. Wśród nich imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby albo miejsca zamieszkania oraz adres miejsca, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne. Poza tym nie wolno zapomnieć o formie organizacyjno-prawnej, rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Należy też określić przedsiębiorstwo oraz wykazać jego jednostki lub komórki organizacyjne, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Oczywiście we wniosku muszą znaleźć się też podstawowe dane dotyczące podmiotu czy praktyki. Zatem wypełniając wniosek musimy mieć przy sobie numer wpisu do KRS (albo ewidencji gospodarczej) oraz numer REGON, numer NIP i danych podmiotu tworzącego (chodzi o podmiot leczniczy, który nie jest przedsiębiorcą).

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą funkcjonuje od 1 lipca 2011 roku. W jego skład wchodzą rejestry: zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, praktyk pielęgniarskich.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA