Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW 2020 roku zmieni się wiele przepisów księgowych. Paragon, na podstawie którego ma być wystawiona faktura, musi mieć NIP. Zmienią się zasady rozliczania niezapłaconych faktur, powstanie Baza Danych Odpadowych związanych z prowadzeniem działalności i wystawianiem faktur.1. Faktura tylko do paragonu z nip OD 01.01.2020

Od 1.01.2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy elementu paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą. Faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numer NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie (3 miesięcy od końca miesiąca w którym miała miejsce sprzedaż).
Obowiązek ten nie dotyczy sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności – w tym przypadku można wystawić fakturę do paragonu niezawierającego NIP.
SANKCJE: Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do w/w przepisów, zostanie ukarany sankcją w wysokości 100% podatku, który został wykazany na fakturze, w konsekwencji czego będzie zmuszony do odprowadzenia podwójnej kwoty podatku VAT należnego. (Kara przewidziana zarówno dla sprzedawcy jak i przedsiębiorcy).
KASY BEZ FUNKCJI WPROWADZENIA NIP: Niestety nie wszystkie funkcjonujące na rynku kasy fiskalne posiadają możliwość umieszczenia numeru NIP na paragonie. Nie ma obowiązku wymiany kas fiskalnych na takie, które posiadają funkcję wydruku NIP na paragonie, jednak w sytuacji, gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie, nabywca powinien od razu zadeklarować w momencie zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik – wówczas sprzedawca nie powinien rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej, tylko od razu wystawić fakturę.


2. Ulga na złe długi również w podatku dochodowym – 90 dni – OD 01.01.2020

Od 01.01.2020 roku ulga na złe długi obowiązywać będzie nie tylko w podatku VAT, ale również w podatku dochodowym.
Nowelizacja dawać będzie wierzycielom możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie zostanie uregulowana (lub zbyta) w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego na fakturze / rachunku (lub w umowie).
Z drugiej zaś strony, dłużnik który nie ureguluje swojego zobowiązania w terminie 90 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze, zobowiązany będzie do wyksięgowania wartości nieuregulowanego zobowiązania z kosztów.
W związku z powyższym prosimy o terminowe dostarczanie wszystkich potwierdzeń zapłaty i wyciągów bankowych oraz informację w przypadku opóźnień w płatnościach za faktury.


3. Danina solidarnościowa 4% – za 2019 rok

Wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym 2019 osiągną dochody powyżej 1 mln zł (sumowane z konkretnie określonych w ustawie źródeł, pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne), zobowiązane będą do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% tej nadwyżki (więcej informacji w załączniku).


4. BDO (Baza Danych Odpadowych) – wniosek do 31.12.2019

Baza danych odpadowych jest kolejnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców.
Informujemy o konieczności sprawdzenia czy istnieje w Państwa przypadku obowiązek wpisu do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami oraz podlegających opłacie recyklingowej za torebki foliowe).
We własnym zakresie powinni to Państwo zweryfikować w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, gdzie uzyskają Państwo kompetentne informacje o rodzaju i kodach odpadów, które należy wskazać w załączonym wniosku, a także które działy należy w nim wypełnić.
Sama rejestracja to nie wszystko. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że numer BDO powinni zamieszczać na fakturach i paragonach. Za brak umieszczania numeru BDO na fakturach i paragonach grożą wysokie kary.
Dodajmy, że marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie firmy do rejestru BDO.
https://warido.com/publikacje/informacje/bdo-baza-danych-odpadowych


5. Zastosowanie stawki 0% DLA WDT – nowe warunki od 01.01.2020

Nowe rozporządzenie dla możliwości zastosowania stawki 0% VAT dla WDT, wprowadza instytucję tzw. domniemania. Zakłada ona, że towary stanowiące przedmiot WDT faktycznie zostały wywiezione z jednego państwa członkowskiego do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium ale na terytorium UE, w którychkolwiek z trzech okoliczności wymienionych w załączniku.
Zastosowanie stawki 0% dla WDT będzie możliwe, gdy sprzedawca będzie posiadał co najmniej dwa dowody (wymienione w tabeli w załączniku) potwierdzające transport lub wysyłkę, które zostały wydane przez dwie różne strony, niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, w tym:
-dwa dowody z grupy A
-lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z grupy B.
Ponadto, gdy transport wykonywany jest przez nabywcę, sprzedawca musi posiadać pisemne oświadczenie nabywcy (do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy) potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane prze nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazujące państwo członkowskie przeznaczenia towarów.


6. Zmiany w najmie prywatnym

Zlikwidowany został obowiązek składania przez osoby uzyskujące przychody z tzw. najmu prywatnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.
Wynajmujący (który w tym zakresie ma do dyspozycji skalę podatkową lub ryczałt), zadecyduje o wyborze formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego, dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy. *W związku z czym, wybierając podatek ryczałtowy bardzo ważne jest aby prawidłowo oznaczyć pierwszą wpłatę w następujący sposób:
oznaczenie PPE + NIP podatnika.
*Natomiast wybierając skalę podatkową należy oznaczyć pierwszą wpłatę w następujący sposób:
oznaczenie PIT36 + NIP podatnika.