Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zmiana zasad wystawiania faktur w 2014 r.. Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, 0d 1 stycznia tego roku faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ponadto na fakturze sprzedaży MUSI BYĆ zapis: "Data dokonania(zakończenia) dostawy towarów" - w przypadku sprzedaży towarów lub "Data wykonania usługi"- w przypadku sprzedaży usług z podaną datą.

 

Należy uaktualnić swoje programy do wystawiania faktur sprzedaży. Jeśli nie ma takiej możliwości należy odręcznie w treści faktury umieszczać wymagalną informację o dacie wykonania usługi.

Przepis art. 106i ust. 7 ustawy o VAT określa termin, w którym najwcześniej może być:

wystawiona faktura, definiując go jako nie wcześniejszy niż 30 dni przed:

- dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

- otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części

zapłaty.

Wystawiana w 2014 r. faktura przede wszystkim powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę

otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106 b ust . 1 pkt. 4 , o ile taka data jest

określona i różni się od daty wystawienia faktury. Informacja ta jest bardzo istotna w

rozliczeniu podatkowym czynności.