Finanse
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny. Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata 2007-2013 stanowi ogromną szansę na „skok” cywilizacyjny dla naszego kraju. Dotyczy to wszystkich gałęzi przemysłu i usług w Polsce, również usług medycznych, a w szczególności prywatnych gabinetów.

Jednak pozyskiwanie unijnych pieniędzy wiąże się z pewnymi obostrzeniami i koniecznością przestrzegania zasad w ogłaszanych konkursach. Dość boleśnie przekonali się o tym przedsiębiorcy w poprzednim okresie rozliczeniowym.  Stracone pieniądze Według raportu przygotowanego przez hiszpańską firmę konsultingową Blomeyer&Sanz na zamówienie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z kwoty 5 mld euro przeznaczonej na lata 2004-2006, do czerwca 2007 roku Polska przysłała do Komisji Europejskiej faktury na 52,6 proc. tych funduszy (Ľródło: money.pl). Nasze media donoszą o 57 % wykorzystanych środków.Innymi słowy, nie wykorzystaliśmy w latach 2004 - 2006 około 10 miliardów złotych dotacji. Zatem warto postarać się, aby w obecnym okresie wykorzystać zdecydowanie więcej środków. Teraz będzie lepiej Obecnie mamy do dyspozycji blisko kilkakrotnie więcej pieniędzy do rozdysponowania:

Szczegółowy podział Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych Programów Operacyjnych (PO) kształtuje się w następujący sposób:

 
 • PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro),
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro),
 • PO Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro),
 • PO Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro),
 • PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro),
 • PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro),
 • PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro).

Pozostałe środki finansowe z obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (2% wartości alokacji, czyli 1,3 mld euro).Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności (dokumentu określającego priorytety i i obszary wykorzystywania oraz SYSTEM wdrażania funduszy unijnych) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Celami perspektywicznymi Narodowej Strategii Spójności są:

 
 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

 To dopiero początek Przedstawiliśmy Państwu podstawowe ramy i kryteria rozdziału środków z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Zagadnień jest jednak tak wiele, że nie sposób omówić wszystkiego w jednym artykule. W następnym zajmiemy się tematami przyznawania środków unijnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w szczególności prowadzących gabinety stomatologiczne. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji ze środków unijnych.

Postaramy się przedstawić najważniejsze zagadnienia, omówić problemy z którymi spotykamy się w naszej praktyce i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania. Co ważne gabinety lekarskie traktowane są na równi z firmami z innych branż i mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych we wszystkich dostępnych programach pomocowych.

więcej na www.goldenforest.pl

 

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA