Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNie do końca tego roku, ale do 31 grudnia 2018 lekarze mają czas, aby wdrożyć w swoich gabinetach systemy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 20 lipca Sejm przyjął znowelizowaną ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, która obowiązuje od kilku dni.

 

To co najbardziej interesuje lekarzy to oczywiście daty, od których pojawi się obowiązek prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej. Sejm przesunął te daty dokładnie o rok. Nowe daty znajdziemy w artykule 56 ustawy:

„Art. 56. 1. Dokumentacja medyczna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r.
5. Usługodawcy są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:
1) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept;
2) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań;
3) nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. – w odniesieniu do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a.”.

W tym akcie prawnym pojawiła się też nowa definicja elektronicznej dokumentacji medycznej. I tak: Elektroniczna dokumentacja medyczna to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, umożliwiające usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne.

Pełną wersję ustawy znajdą Państwo tutaj.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA