Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystów19 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 r. i oddalił skargę podmiotu leczniczego  na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie potwierdził zasadność wydanej przez Rzecznika decyzji. Zgodnie z wyrokiem sądu, stosowane przez wielkopolską placówkę praktyki, polegające na odmowie udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej, naruszają zbiorowe prawa pacjentów.

1 lipca 2015 r. zapadł wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w którym sąd stwierdził, że takie uprawnienie pacjentom nie przysługuje. Od tego wyroku Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku przychylił się do argumentacji Rzecznika Praw Pacjenta wskazując, że pacjent ma prawo dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej.  Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. poprzez wydanie jej oryginału za pokwitowaniem odbioru
i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Pojęcie uprawniony „podmiot”,  odnosi się  - zgodnie ze stanowiskiem sądu- również do pacjenta. Prawo to nie zostało w żaden sposób ograniczone w przepisie art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Sąd powołał się także na art. 68 Konstytucji RP, zgodnie z którym, każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest realizacją tego konstytucyjnego prawa.

Wyrokiem tym NSA ostatecznie potwierdził zasadność argumentacji, podniesionej przez Rzecznika.  
19 kwietnia br. zapadły jeszcze trzy inne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie korzystne dla Rzecznika Praw Pacjenta. W pierwszym wyroku sąd uchylił niekorzystny dla Rzecznika Praw Pacjenta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa ta odnosiła się do zarzutu bezczynności Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie rozpatrzenia wniosku pacjenta o wszczęcie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta.
Pozostałe dwa wyroki dotyczyły protestu lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim w 2015 r. W uzasadnieniu sąd podtrzymał swoją argumentację prezentowaną we wcześniejszych wyrokach i potwierdził, że pacjenci nie mieli dostępu do swojej dokumentacji medycznej w dniach prowadzenia protestu.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA