Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNiedawno opublikowaliśmy informację, o sporze pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta i Naczelnej Radzie Lekarskiej w sprawie niejasności przepisów odnośnie udostępniania pacjentom dokumentacji.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjenci mają prawo wypożyczenia oryginałów dokumentacji medycznej. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, niekorzystny dla pacjentów w tej sprawie, zapadł w lipcu 2015 r. Rzecznik Praw Pacjenta wniósł do Najwyższego Sądu Administracyjnego kasację od tego orzeczenia.

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. poprzez wydanie jej oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

1 lipca 2015 r. zapadł wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w którym sąd stwierdził, że takie uprawnienie pacjentom nie przysługuje. Od tego wyroku Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozprawy kasacyjnej wyznaczono na 19 kwietnia 2016 r.

Krystyna Barbara Kozłowska przypomina, że w wyroku z 17 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w pełni podziela stanowisko Rzecznika i wskazuje, że pacjentom przysługuje prawo dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej „(...) zakładając racjonalność ustawodawcy nie sposób uznać, że jego celem było zawężenie uprawnień do udostępnienia oryginału dokumentacji jedynie do innych podmiotów z wyłączeniem najbardziej zainteresowanego jakim jest sam pacjent (…) Takie ograniczenie uprawnień nie wynika bowiem z żadnych innych przepisów. Należy więc uznać, iż z brzmienia przepisu art. 27 ust 3 ustawy wynika, że pacjent ma prawo do żądania wydania oryginałów swojej dokumentacji” (sygn. akt: VII SA/Wa 1893/15).

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta na wyraźne żądanie pacjenta, oryginały jego dokumentacji medycznej powinny mu zostać czasowo udostępnione. Wydanie pacjentowi dokumentacji zawierającej informacje o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych w takiej formie powinno jednak nastąpić za pokwitowaniem przez pacjenta jej odbioru oraz z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA