Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Załącznik nr 7. zawiera propozycję wyboru kryteriów ofert w poszczególnych rodzajach leczenia stomatologicznego. Nowe wymogi są bardzo rygorystyczne. Preferują duże podmioty lecznicze. Co z małymi jednostanowiskowymi gabinetami? Czy zdążą na czas zakupić wymagane oprogramowanie, sprzęty. 

nowygabinet.pl - portal lekarzy dentystówStworzenie spójnej strategii dotyczącej opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą – to plan resortu zdrowia. Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia, został powołany na koordynatora tych działań.

13 kwietnia br. zapadł kolejny wyrok potwierdzający stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. We wczorajszym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej z wielkopolskich przychodni na decyzję Rzecznika nakładającą na tę placówkę karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Kara finansowa została nałożona w związku ze stosowaniem przez przychodnię praktyk naruszające zbiorowe prawa pacjentów w zakresie prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Co roku rośnie liczba spraw związanych z popełnianymi przez lekarzy błędów. Wynika to przede wszystkim z rosnącej świadomości pacjentów o przysługujących im prawach w zakresie ubiegania się o odszkodowanie. Stowarzyszenie Primum Non Nocere szacuje, że rocznie w Polsce dochodzi do 20-30 tysięcy błędów spowodowanych przez medyków.

nowygabinet.pl - Ubezpieczenie lekarzy – korzystniej razem?Korzystne warunki finansowe zawieranych umów ubezpieczeniowych udało się wynegocjować dzięki inicjatywie samorządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Samorząd realizuje program grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów opłaconego ze składki członkowskiej. Jest to pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie.

nowygabinet.pl - Książeczka dziecka już od 1 styczniaZ początkiem roku zmieni się kilka prawnych przepisówmedycznych. Obowiązek prowadzenia książeczki zdrowia dziecka według zmodernizowanego wzoru wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Najistotniejszym elementem dla lekarzy dentystów będzie część dotycząca badań stomatologicznych.

Lekarze dentyści chcą, by zmieniono przepisy dotyczące zatrudnienia w swojej prywatnej praktyce „kolegi po fachu”. W tej chwili jest to niemożliwe, ponieważ obowiązujące przepisy zakazują tego. Lekarze prowadzący swoją działalność mogą zatrudnić tylko personel pomocniczy – higienistki i asystentki stomatologiczne - nie dentystę. Lekarze uważają, że jest to dyskryminujące i chcą uzyskać ten przywilej.

Śląska Izba Lekarska chce pomóc lekarzom dentystom, którzy czują się poszkodowani na skutek nieuprawnionych ocen internautów. W oświadczeniu ŚIL można przeczytać, że każdy lekarz zgłaszający się do Izby otrzyma niezbędną pomoc.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Nowości to: skrócenie czasu przechowywania odpadów z 72 do 24 godzin, wymóg oznakowania odpadów medycznych: datą i godziną otwarcia oraz zamknięcia, a także danymi identyfikującymi jednostkę. Wprowadzono ponadto wymóg posiadania systemu wentylacji w miejscach przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.

Ministarstwo Zdrowia opublikowało projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zmiany odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii, mają na celu ograniczenie wymagań i uproszczenie procedur.

e-rekawice.pl

 

 

 

Polecane portale medyczne