Lekarze dentyści chcą, by zmieniono przepisy dotyczące zatrudnienia w swojej prywatnej praktyce „kolegi po fachu”. W tej chwili jest to niemożliwe, ponieważ obowiązujące przepisy zakazują tego. Lekarze prowadzący swoją działalność mogą zatrudnić tylko personel pomocniczy – higienistki i asystentki stomatologiczne - nie dentystę. Lekarze uważają, że jest to dyskryminujące i chcą uzyskać ten przywilej.

Śląska Izba Lekarska chce pomóc lekarzom dentystom, którzy czują się poszkodowani na skutek nieuprawnionych ocen internautów. W oświadczeniu ŚIL można przeczytać, że każdy lekarz zgłaszający się do Izby otrzyma niezbędną pomoc.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Nowości to: skrócenie czasu przechowywania odpadów z 72 do 24 godzin, wymóg oznakowania odpadów medycznych: datą i godziną otwarcia oraz zamknięcia, a także danymi identyfikującymi jednostkę. Wprowadzono ponadto wymóg posiadania systemu wentylacji w miejscach przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.

Ministarstwo Zdrowia opublikowało projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zmiany odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii, mają na celu ograniczenie wymagań i uproszczenie procedur.

Lekarze cieszą się wysokim poziomemspołecznego zaufania. Nie mniej dość często pojawiają się wiadomości o agresji pacjentów skierowanej do lekarzy. Niemal co drugi lekarz był już obiektem takiego zachowania, które może przyjmować różne formy. Lekarz ma prawo bronić się.

Formularze

- na leczenie protetyczne

- na leczenie małoletniego

- na leczenie z uzyciem lasera

Od stycznia obwiązuje nowe zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia stomatologicznego. Obecnie dentyści mogą prowadzić praktyki dentystyczne w szkołach i leczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia. Po raz pierwszy od kilku lat powstała możliwość powrotu dentysty do szkoły.

W myśl ustawy pacjent, u którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty leczenia onkologicznego, bez skierowania.

Stosowanie monitoringu w gabinecie stomatologicznym ciągle jest kwestią wątpliwą z prawnego punktu widzenia.

Możliwość dostępu do dokumentacji medycznej będą miały również osoby, które nie wykonują zawodu medycznego.

e-rekawice